Co ze sprawą Kamilka? RPD wciąż czeka na odpowiedź KRS

Rzeczniczka Praw Dziecka w sprawie Kamilka z Częstochowy napisała już do Krajowej Rady Sądownictwa szereg apeli. – W nawiązaniu do pism z kwietnia i maja dotyczących ponownej lustracji Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Olkuszu i Sądu Okręgowego w Częstochowie wskazuję, że nie otrzymałam żadnej odpowiedzi – podkreśla teraz Monika Horna-Cieślak. I prosi o podanie przyczyn zwłoki oraz odniesienie się do zawartych w pismach postulatów.

Chodzi o ponowną lustrację wspomnianych sądów, bo po tragicznej śmierci chłopca KRS powołała zespół, który przyjrzał się działaniom wspomnianych sądów. Jednak, co podkreślała kilkukrotnie Monika Horna-Cieślak, wnioski z tamtej lustracji miały charakter całkowicie dowolny, nie korelowały z ustaleniami zespołu i opisanym stanem faktycznym. – Dlatego nowe wnioski powinny być poddane pod dyskusję całej Rady – pisała. – Ze względu na znaczenie tej sprawy, jak i doniosłość konsekwencji systemowych niezbędne jest rzetelne i szczegółowe wyjaśnienie okoliczności, które towarzyszyły śmierci Kamilka – podkreślała.

Rzeczniczka Praw Dziecka w korespondencji z KRS przekonywała już, że niezrozumiałe jest, dlaczego zespół, w ramach wniosków raportu, skoncentrował się na potrzebie bliżej nieokreślonych zmian legislacyjnych. Podczas gdy tego rodzaju postulaty, co do zasady, wykraczają poza zakres wniosków polustracyjnych.

W ocenie Rzeczniczki wnioski w ramach protokołu polustracyjnego powinny wskazać wzorzec normatywny wraz z egzemplifikacją, jak powinno wyglądać postępowanie w sprawach, w których istnieje zagrożenie życia i zdrowia dziecka, a następnie zespół powinien porównać z takim wzorcem czynności faktycznie podjęte w sprawie Kamilka. – Po dostrzeżeniu przez zespół zaniechań wymienionych w raporcie, powinien on wskazać, jak obowiązujące przepisy i standardy postępowania odnoszą się do postępowania sądu lub kuratorów sądowych w opisanych przez zespół lustracyjny okolicznościach – pisała w poprzedniej korespondencji Monika Horna-Cieślak.

– Wnoszę o wskazanie, jakie działania podjęła Krajowa Rada Sądownictwa w sprawie złożonych przeze mnie wniosków. Czy kwestie te były przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady? Jeśli nie, proszę wskazać termin posiedzenia, na którym planowane jest omówienie tej tematyki – apeluje konsekwentnie Rzeczniczka.

Pismo RPD do KRS z dn. 9 czerwca 2024 roku:
Pismo RPD do KRS w sprawie braku odpowiedzi ze strony KRS

Pismo RPD do KRS z dn. 6 maja 2024 roku:
Pismo RPD do KRS w sprawie ponownej lustracji sądów w związku ze śmiercią Kamilka z Częstochowy

Pismo RPD do KRS z dn. 17 kwietnia 2024 roku:
Pismo RPD do KRS w sprawie Kamilka z Częstochowy