Równy dostęp do leków. Jest reakcja Ministerstwa Zdrowia

Psychiatrzy dzieci i młodzieży, lekarze medycyny paliatywnej, a także zatrudnieni w zakładach opieki długoterminowej dla dzieci nie mogą dziś wystawiać swoim pacjentom recept na bezpłatne leki. Rzeczniczka Praw Dziecka apelowała o zmianę przepisów w tym zakresie do Minister Zdrowia. Teraz resort rozpoczął prace legislacyjne.

Monika Horna-Cieślak przypomina, że zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki. Jednak wystawiać może je tylko określona grupa lekarzy. Przepisy wskazują bowiem, że takie uprawnienie posiadają medycy udzielający świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub leczeniu szpitalnym.

To oznacza, że nie mają już go lekarze udzielający świadczeń m.in. w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych dla dzieci, zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci, w hospicjach dla dzieci i hospicjach domowych dla dzieci, a także w centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i szpitalach psychiatrycznych.

– Godzi to w prawo dziecka do ochrony zdrowia, gdyż pozbawia dzieci cierpiące na zaburzenia i choroby z dziedzin psychiatrii czy medycyny paliatywnej lub kwalifikujących się do leczenia w ramach opieki długoterminowej, możliwości bezpośredniego uzyskania przysługujących im uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w określone leki – przekonywała w piśmie do MZ Rzeczniczka.

W takich sytuacjach rodzic bądź opiekun dziecka, w celu uzyskania recepty na lek z oznaczeniem bezpłatnego zaopatrzenia, musi podjąć szereg działań, by zrealizować uprawnienie ustawowe dla swojego dziecka. Czyli: najpierw uzyskać pisemną informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych od medyka prowadzącego leczenie zasadnicze. Następnie musi zapisać się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, by przedstawić mu otrzymane informacje. Po to, by lekarz POZ – jako osoba uprawniona – mógł ostatecznie wystawić bezpłatną receptę.

Teraz w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma na celu eliminację obecnych ograniczeń.

– Realizacja uprawnienia małoletniego do bezpłatnego zaopatrzenie w leki nie może być różnicowa ze względu na rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, z którego dziecko korzysta ani na miejsce udzielania mu tych świadczeń – zastrzega RPD.

Dzięki nowelizacji receptę na darmowe leki będzie mogła wystawić każda osoba posiadająca do tego uprawnienie, wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu.

Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na III kwartał 2024 r.

Pismo RPD do MZ ws. wystawiania bezpłatnych recept przez lekarzy psychiatrów oraz lekarzy medycyny paliatywnej

Odpowiedź od MZ do RPD ws. wystawiania bezpłatnych recept przez lekarzy psychiatrów oraz lekarzy medycyny paliatywnej