RPD apeluje o szkolenia dla sędziów rodzinnych. Jest odpowiedź resortu

Wnoszę o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia programu szkoleń sędziów rodzinnych – pisała w marcu do Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczniczka Praw Dziecka. Chodzi o praktykę polegającą na umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej wobec braku możliwości doprowadzenia do porozumienia między rodzicami. – Podjęte przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury działania przyczynią się do właściwego stosowania instytucji pieczy – odpowiada MS i podaje szczegóły.

Monika Horna-Cieślak w swoim wystąpieniu powołała się m.in. na analizę spraw prowadzonych przez Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka. Wskazała na działania sądów, polegającą na umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej wobec braku możliwości doprowadzenia do porozumienia pomiędzy rodzicami. – W mojej ocenie są niezwykle groźne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego małoletnich. Nagłe wyrwanie dziecka ze środowiska rodzinnego będzie wiązać się z głęboką traumą, może skutkować zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa i spowodować szkody w psychice młodej osoby, które będą rzutować na całe jej życie – opisywała Rzeczniczka. Podkreślała, że dzieci odczuwając krzywdę związaną z umieszczeniem w obcym dla siebie środowisku, często obwiniają siebie o zaistniałą sytuację. Z kolei sądy decyzje podejmują niekiedy bez, albo nawet wbrew opiniom biegłych. – Uważam, że opisana sytuacja ma charakter kryzysowy i wymaga podjęcia pilnych działań zaradczych – podkreślała RPD.

Teraz resort sprawiedliwości odpowiada, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), której zadaniem ustawowym jest kształcenie i doskonalenie kadr sądów powszechnych oraz prokuratury, organizuje szkolenie dotyczące zasad i warunków umieszczania w pieczy zastępczej. – Uzasadnieniem dla podjęcia tego tematu jest daleko idące zagrożenie dla prawidłowego rozwoju małoletniego, spowodowane odebraniem go rodzicom, ze względu na kryzys pomiędzy dorosłymi – czytamy w piśmie z MS. Szkolenie ma odbyć się w dwóch edycjach, zdalnie, na łącznie 120 miejsc. Koordynator merytoryczny szkolenia, jak podkreśla resort wie, na co zwracała uwagę RPD w swoim wystąpieniu i ma na te kwestie uczulić wykładowcę.

KSSiP zobowiązała się również do podjęcia działań zmierzających do uwzględnienia problemów, na które wskazała Rzeczniczka w kolejnych szkoleniach planowanych przy wsparciu UNICEF na III. i IV. kwartał tego roku.

– Dobro dziecka jest naczelną zasadą, jaką należy brać pod uwagę przy orzekaniu o zastosowaniu pieczy zastępczej – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości. A pod tymi słowami podpisuje się również Monika Horna-Cieślak.

Pismo RPD do MS ws. umieszczania dzieci w pieczy zastępczej