Troska o przyszłość młodych. Edukacja zdrowotna w szkole

Klasa szkolna z kilkorgiem dzieci i nauczycielką

3 lipca 2024 roku, w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyło się publiczne wysłuchanie dotyczące treści nauczania edukacji zdrowotnej. Na spotkaniu, Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka reprezentowały Ewa Snopek i Agnieszka Mroczek z Zespołu Edukacji i Wychowania, które na co dzień czynnie monitorują planowane zmiany w oświacie.

Eksperci, którzy na zlecenie MEN przygotowują projekt podstawy programowej nowego przedmiotu, mieli okazję zapoznać się z koncepcjami, opiniami i propozycjami zaproszonych gości – przedstawicieli ponad 50 stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących się edukacją zdrowotną młodych osób.

Program edukacji zdrowotnej ma obejmować wiele zagadnień związanych m.in. ze zdrowiem fizycznym, aktywnością fizyczną, odżywianiem, zdrowiem psychicznym, dojrzewaniem, zagrożeniami związanymi z internetem, w tym z uzależnieniem od urządzeń ekranowych, a także systemem ochrony zdrowia oraz wartościami i postawami.

Podczas spotkania, przedstawiciele szeregu środowisk: szkolnych, medycznych i społecznych przedstawiali swoje sugestie odnośnie treści, które powinny być uwzględnione w programie nauczania, zwracając uwagę na takie aspekty, jak: konieczność kształtowania postaw empatycznych, troska o dobrostan dzieci i młodzieży, czy edukacja konsumencka.

Według planów resortu oświaty przedmiot ten ma zostać wprowadzony 1 września 2025 r.