Praktyki i oferty pracy

Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje, że od dn. 1 lipca 2011 r. pojawiła się możliwość odbycia praktyk zawodowych dla studentów studiów wyższych i doktoranckich w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Aby Praktykant mógł odbyć praktyki zawodowe w BRPD, muszą być spełnione poniższe warunki:

  • Praktykant jest studentem wydziału, którego profil odpowiada zadaniom realizowanym przez BRPD, w szczególności: prawa, administracji, psychologii; który ukończył co najmniej 4 semestr studiów, lub doktorantem takiego wydziału,
  • Uczelnia Praktykanta podpisała porozumienie z BRPD w sprawie organizacji praktyk zawodowych dla studentów,
  • Praktykant został skierowany na praktyki w BRPD przez Uczelnię (wzór skierowania do pobrania poniżej),
  • Praktykant złożył w BRPD komplet dokumentów (CV, skierowanie na praktyki od uczelni, poprawnie wypełniony arkusz aplikacyjny wg załączonego wzoru, list motywacyjny i ewentualnie dodatkowe dokumenty, takie jak opinie czy listy referencyjne),
  • BRPD wyraziło zgodę na odbycie praktyk przez Praktykanta,
  • Praktykant podpisał z BRPD umowę o odbyciu praktyk zawodowych (wzór do pobrania poniżej).

Przed złożeniem dokumentów proszę o zapoznanie się z regulaminem praktyk w BRPD oraz z zakresem zadań realizowanych przez praktykantów w obrębie działających w BRPD Zespołów.

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań proszę o kontakt:

W sprawach merytorycznych: Dyrektor Zespołu

Regulamin (PDF 0,1 MB)