Skip to:

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie uregulowania i wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety, w szczególności w odniesieniu do reklamy... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nadal występującego problemu z dostępem do immunosupresyjnego produktu leczniczego Valcyte1 w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego (... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie narastającego problemu dotyczącego długiego oczekiwania na wymianę procesora dźwiętku u dzieci. Wystąpienie generalne (PDF)
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie realizacji obowiązku szkolengo przez dzieci przebywające przez dłuższy czas w placówce leczniczej. Wystąpienie generalne (PDF)
Wystąpienie generalne do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie ośrodków szkolenia  wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Wystąpienie generalne (PDF)
Wystąpienie Rzecznik Praw Dziecka do Mnistra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie wystawienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą karty urodzenia dziecka, w przypdku gdy poród odbył się w domu, bez asysty osoby wykonującej zawód medyczny. Wystąpienie... więcej...
Wystąpienie generalneRzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego  dotyczące wyceny psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych skierowanych do populacji pediatrycznej i wieku rozwojowego. Wystąpienie generalne (PDF)
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 13 grudnia br. skierował wystąpienie generalne do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna o uniemożliwieniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim realizacji uprawnienia Rzecznika Praw... więcej...
- W związku z protestem pracowników sądów chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w placówkach resocjalizacyjnych, w tym młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Okres przedświąteczny to dla nich nie tylko... więcej...
- Rzeczywiście, przepisy prawa oświatowego przewidują, że to kuratorzy oświaty w imieniu wojewody wykonują na obszarze województwa zadania zakresie organizacji olimpiad, konkursów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze... więcej...
11 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wyjaśnienie, jakie jest stanowisko resortu w zakresie interpretacji art. 31 Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w... więcej...
- W trosce o poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, przekazuję na ręce Pana Premiera raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie... więcej...
- Prawa dzieci są pierwszorzędnymi prawami człowieka, co podkreślano wielokrotnie podczas całego projektu. Wszystkich nas łączy wspólny cel, by zapewnić dzieciom świat przyjazny, świat bez przemocy. Niewątpliwe raporty będą pomocne przy realizacji tego celu. Zachęcam... więcej...
- Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji, w tym agresji, doświadczanych przez dzieci „w sieci” stanowi poważny problem zarówno społeczny oraz wychowawczy. Deficyt techniczny dorosłych daje młodym ludziom zdecydowaną przewagę w tzw. „świecie... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego zawierające stanowisko RPD do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
- Nie wiem czy mój następca będzie podobnie identyfikował potrzeby najmłodszych i podejmował działania na rzecz dzieci właśnie w tych obszarach, które uważam dziś za najistotniejsze. Proszę zatem Pana Premiera – w niektórych aspektach ponownie – o osobiste przyjrzenie... więcej...
- W 95 przypadkach - na 293 postępowania wyjaśniające, o których Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany – rzecznicy dyscyplinarni wnioskowali o wymierzenie nauczycielowi kary nagany z ostrzeżeniem (także wtedy, gdy przewinienie dotyczyło stosowania agresji słownej... więcej...
Realizacja podstawy programowej nie powinna wiązać się z nakładaniem na uczniów dodatkowych, pozaszkolnych obciążeń, uważa Rzecznik Praw Dziecka, który często otrzymuje prośby o interwencję w związku z delegowaniem przez nauczycieli na uczniów i ich rodziców części... więcej...
- Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2017 r. 28 dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz 702 dzieci w wieku od 13 do 18 lat dokonało prób samobójczych, które w przypadku 116 dzieci zakończyły się śmiercią. Nie są to jednak pełne dane dotyczące problematyki... więcej...
- Nie ulega wątpliwości, że niepewność prawna i wynikający z niej brak stabilizacji, utrudniony dostęp do świadczeń pomocowych na dzieci oraz stałe poczucie zagrożenia wydaleniem (czytelne także dla małoletnich), dotyczą nie tylko samego rodzica-cudzoziemca, ale także... więcej...

Strony