Skip to:

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy w sprawie szerszego wsparcia ze strony Rzeczypospolitej Polskiej małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Wystąpienie... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym na kąpieliskach niestrzeżonych (ale nie zabronionych) na terenach  jednostek samorządowych. Wystąpinie generalne... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Prezesów Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze z prośbą o informacje na temat... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. Tomasza Pragi z prośbą o informacje na temat dzieci umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, prowadzonych przez Straż Graniczną.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie możliwie pilnie wszelkich dostępnych działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci cierpiących na Epidermolysis bullosa (EB) - pęcherzowe... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza z prośbą o przekazanie informacji na temat działalności polskich służb konsularnych na rzecz polskich rodzin zamieszkałych w krajach, z których... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka skierował wystąpienie generalne do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza z propozycją działań informacyjnych, które pozwoliłyby na podniesienie świadomości prawnej wśród polskich rodzin mieszkających na emigracji, tak aby w przyszłości... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie opieki sprawowanej nad noworodkiem w ramach szeroko rozumianej opieki okołoporodowej i wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych nowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy w sprawie niedostatecznego zabezpieczenia sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami w przypadku śmierci rodzica sprawującego nad nim wcześniej opiekę i... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie obecnej formy realizacji w szkołach zajęć, mających na celu przygotowanie do życia w rodzienie. Wystąpienie generalne do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie uregulowania i wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie reklamy wyrobów medycznych i suplementów diety, w szczególności w odniesieniu do reklamy... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nadal występującego problemu z dostępem do immunosupresyjnego produktu leczniczego Valcyte1 w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego (... więcej...
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie narastającego problemu dotyczącego długiego oczekiwania na wymianę procesora dźwiętku u dzieci. Wystąpienie generalne (PDF) Odpowiedź Ministra Zdrowia
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie realizacji obowiązku szkolengo przez dzieci przebywające przez dłuższy czas w placówce leczniczej. Wystąpienie generalne (PDF)
Wystąpienie generalne do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie ośrodków szkolenia  wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Wystąpienie generalne (PDF)
Wystąpienie Rzecznik Praw Dziecka do Mnistra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie wystawienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą karty urodzenia dziecka, w przypdku gdy poród odbył się w domu, bez asysty osoby wykonującej zawód medyczny. Wystąpienie... więcej...
Wystąpienie generalneRzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego  dotyczące wyceny psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych skierowanych do populacji pediatrycznej i wieku rozwojowego. Wystąpienie generalne (PDF)
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 13 grudnia br. skierował wystąpienie generalne do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna o uniemożliwieniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim realizacji uprawnienia Rzecznika Praw... więcej...
- W związku z protestem pracowników sądów chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w placówkach resocjalizacyjnych, w tym młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Okres przedświąteczny to dla nich nie tylko... więcej...
- Rzeczywiście, przepisy prawa oświatowego przewidują, że to kuratorzy oświaty w imieniu wojewody wykonują na obszarze województwa zadania zakresie organizacji olimpiad, konkursów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze... więcej...

Strony

Subskrybuj Wystąpienia generalne