Skip to:

W związku z protestami przeciwko prawdopodobnej likwidacji Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie informuję, iż zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), z upoważnienia Rzecznika Praw Dziecka została przeprowadzona kontrola ww. placówki i sporządzona Informacja o jej wynikach.

Przedmiotowy dokument został przekazany do wykorzystania właściwym organom: organowi prowadzącemu i nadzorującemu Rodzinny Dom Dziecka w Piastowie, czyli odpowiednio - Staroście Powiatu Pruszkowskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu. Przesyłając Informację Rzecznik Praw Dziecka nie występował z wnioskiem o likwidację placówki. Intencją podjętych działań była poprawa warunków pobytu oraz stanu przestrzegania praw dziecka wśród wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Piastowie, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww. placówki, stwierdzonych podczas kontroli.
W załączeniu przedstawiam zalecenia pokontrolne wydane w przedmiotowej sprawie oraz pisma skierowane do Starosty Pruszkowskiego, Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Maciej Zwierzyński
Dział Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Zalecenia pokontrolne oraz pisma skierowane do do Starosty Pruszkowskiego, Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

W związku z protestami przeciwko prawdopodobnej likwidacji Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie informuję, iż zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), z upoważnienia Rzecznika Praw Dziecka została przeprowadzona kontrola ww. placówki i sporządzona Informacja o jej wynikach.