Patronaty

Wykaz patronatów honorowych Rzecznika Praw Dziecka
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Zasady składania wniosków o Patronat Honorowy Rzecznika Praw Dziecka:

(ze zmianami od dnia: 20.12.2019 r.)

 1. Patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka mogą zostać objęte przedsięwzięcia, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka.
 2. Rzecznik Praw Dziecka obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia realizowane przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zwane dalej Organizatorami.
 3. Rzecznik Praw Dziecka nie obejmuje patronatem honorowym działalności żadnego z Organizatorów, a jedynie konkretne przedsięwzięcia, wydarzenia, bądź projekty, zwane dalej Projektami.
 4. W przypadku organizowania przez Organizatorów Projektów cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję. Organizatorzy Projektów cyklicznych mogą się każdorazowo ubiegać o objęcie patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka kolejnej edycji.
 5. Rzecznik Praw Dziecka, co do zasady obejmuje patronatem honorowym działalność niekomercyjną z zastrzeżeniem, że w przypadku przedsięwzięć o szczególnie doniosłym znaczeniu lub w przypadku przeznaczenia dochodu lub jego części na cele dobroczynne Rzecznik Praw Dziecka może objąć patronatem honorowym przedsięwzięcia o innym charakterze.
 6. Przyznanie przez Rzecznika Praw Dziecka patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Organizatorów.
 7. Otrzymanie patronatu honorowego nie jest równoznaczne z obecnością Rzecznika Praw Dziecka podczas organizowanego Projektu.
 8. Wniosek Organizatora o objęcie patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, zwany dalej Wnioskiem, należy przesłać najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji Projektu na adres Biura Rzecznika Praw Dziecka, zwanego dalej Biurem Rzecznika
  Biuro Rzecznika Praw Dziecka
  ul. Chocimska 6
  00-791 Warszawa
  lub: patronaty@brpd.gov.pl
  Wniosek przesłany po ww. terminie nie będzie rozpatrywany.
 9. Decyzję o objęciu Projektu patronatem honorowym Rzecznik Praw Dziecka podejmuje osobiście, po zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Prezydialny Biura Rzecznika Praw Dziecka. Decyzja Rzecznika Praw Dziecka jest decyzją ostateczną.
 10. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw Dziecka może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego wcześniej patronatu honorowego. Decyzja ta jest ostateczna.
 11. O cofnięciu patronatu honorowego Organizator jest informowany przez Zespół Prezydialny Biura Rzecznika Praw Dziecka. Odebranie patronatu honorowego zobowiązuje Organizatora do bezzwłocznego usunięcia wszelkich informacji o objęciu patronatem honorowym przez Rzecznika Praw Dziecka Projektu oraz usunięcia logotypu Rzecznika Praw Dziecka ze wszystkich materiałów informacyjnych oraz promocyjnych.
 12. Organizator, który otrzymał pozytywną decyzję Rzecznika Praw Dziecka o przyznaniu patronatu honorowego, zobowiązany jest umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych/promocyjnych informację o patronacie honorowym Rzecznika Praw Dziecka oraz logotyp Rzecznika Praw Dziecka.
 13. Organizator zobowiązany jest także umieścić na swojej stronie internetowej – jeśli taką prowadzi – logo Rzecznika Praw Dziecka wraz z odsyłaczem do strony www.brpd.gov.pl
 14. Organizator jest zobowiązany do przesłania elektronicznej wersji materiałów z logo Rzecznika Praw Dziecka do akceptacji na adres: patronaty@brpd.gov.pl najpóźniej na dwa dni robocze przed zleceniem druku.
 15. Organizator zobowiązany jest, po uzyskaniu patronatu honorowego Rzecznika Praw Dziecka, przesłać do Biura dwa egzemplarze wszystkich materiałów informacyjnych/promocyjnych, na których umieszczona została informacja o patronacie honorowym bądź logotyp Rzecznika Praw Dziecka.
 16. Organizator Projektu objętego honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka zobowiązany jest, niezwłocznie po ich uzyskaniu, przesyłać do Biura Rzecznika wszelkie informacje prasowe dotyczące realizowanego Projektu oraz podsumowanie z realizacji Projektu wraz z udokumentowaniem jego przebiegu (zdjęcia, filmy relacje pisemne i fotograficzne).
 17. Organizator Projektu objętego honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Rzecznika udokumentowanie Projektu w formie wideo i zdjęć, w szczególności umożliwić wstęp przedstawicielowi Rzecznika na związane z Projektem wydarzenia.
 18. W uzasadnionych przypadkach, decyzję o odstąpieniu od którejkolwiek z powyższych zasad podjąć może jedynie Rzecznik Praw Dziecka. Decyzja Rzecznika Praw Dziecka jest ostateczna.
 19. W przypadku decyzji o odmowie udzielenia patronatu honorowego Rzecznika Praw Dziecka Organizator informowany jest przez Zespół Prezydialny Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Pobierz formularz.