RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku
z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Rzecznik Praw Dziecka. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Chocimska 6 , 00-791 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.brpd.gov.pl;
 3. telefonicznie: (22) 583 66 00.

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Instytucie: Inspektor ochrony danych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6  w Warszawie, 00-791, mail: rodo@brpd.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.
Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,
z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przekazanie przez Państwo danych osobowych może być dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie może być warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia przekazanej przez Państwo korespondencji. W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawienie sprawy bez rozpoznania.