Odznaka Honorowa Rzecznika

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Zasady nadawania

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
  • terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
  • rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;
  • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;
  • kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Insygnia

Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu.

Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku.

Odznakę nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka osobie fizycznej (PDF 0,1 MB)

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka organizacji lub instytucji (PDF 0,08 MB)