Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznik Praw Dziecka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem:

 • elementów o niewystarczającym minimalnym kontraście
 • alternatywy dla treści nietekstowych (filmów, nagrań dźwiękowych, obrazów fotograficznych, grafik i infografik)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zespół koordynujący w Biurze Rzecznika Praw Dziecka:

 • Katarzyna Kruza – Zespół Spraw Społecznych (koordynator Zespołu), e-mail: katarzyna.kruza@brpd.gov.pl
 • Maciej Stadtmüller – Zespół Prezydialny (w zakresie dostępności architektonicznej do obowiązków podmiotu publicznego oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej), e-mail: maciej.stadtmuller@brpd.gov.pl
 • Kacper Stadtmüller – Zespół Administracyjno – Finansowy (w zakresie dostępności architektonicznej do obowiązków podmiotu publicznego oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej), e-mail: kacper.stadtmuller@brpd.gov.pl
 • Piotr Taborski – Zespół Administracyjno- Finansowy (w zakresie dostępności cyfrowej oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej), e-mail: piotr.taborski@brpd.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej
  informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą
lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • Adres: Rzecznik Praw Dziecka
  ul. Chocimska 6
  00-791 Warszawa
 • E-mail: rpd@brpd.gov.pl
 • Telefon: (22) 583 66 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

Wejście do Biura znajduje się od strony ul. Chocimskiej, bezpośrednio z poziomu chodnika położonego wzdłuż budynku i
drogi dojazdowej.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych miejskich parkingach na okolicznych ulicach. Nie ma wyznaczonych
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni czy specjalnych platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście prowadzi
do recepcji, a goście są odprowadzani na miejsce spotkania przez pracowników Biura.

Windy dowożą na wszystkie kondygnacje. Drzwi i korytarze umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
Nie ma na korytarzach progów i stopni.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Pracownicy ochrony posługują się językiem polskim. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza (w tym języka
migowego) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Kontakt telefoniczny: (22) 583 66 00, e-mail: rpd@brpd.gov.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
brpd.gov.pl.