Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznik Praw Dziecka.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem:

 • elementów o niewystarczającym minimalnym kontraście
 • alternatywy dla treści nietekstowych (filmów, nagrań dźwiękowych, obrazów fotograficznych, grafik i infografik)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zespół koordynujący w Biurze Rzecznika Praw Dziecka:

 • Magdalena Maciejska-Szlaps – p.o. Dyrektorka Generalna (koordynatorka Zespołu), e-mail: magdalena.maciejska-szlaps@brpd.gov.pl
 • Maciej Stadtmüller – Zespół Prezydialny (w zakresie dostępności architektonicznej do obowiązków podmiotu publicznego oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej), e-mail: maciej.stadtmuller@brpd.gov.pl
 • Piotr Taborski – Zespół Administracyjny (w zakresie dostępności cyfrowej oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej), e-mail: piotr.taborski@brpd.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej
  informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą
lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • Adres: Rzecznik Praw Dziecka
  ul. Chocimska 6
  00-791 Warszawa
 • E-mail: rpd@brpd.gov.pl
 • Telefon: (22) 583 66 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do Biura znajduje się od strony ul. Chocimskiej, bezpośrednio z poziomu chodnika położonego wzdłuż budynku i drogi dojazdowej.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych miejskich parkingach na okolicznych ulicach. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni czy specjalnych platform dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście bez progów architektonicznych znajduje się z boku budynku, za bramą wjazdową. Wejście prowadzi przez przedsionek. Pomoc w dostępie do budynku czy w przejeździe przez przedsionek zapewni pracownik ochrony lub wskazany pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka. Brama wjazdowa otwierana jest przez pracownika ochrony na prośbę osób odwiedzających.

Wejście prowadzi do recepcji, a goście są odprowadzani na miejsce spotkania przez pracowników, jeśli zachodzi taka potrzeba. Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku w recepcji, sali konferencyjnej lub pokoju spotkań.

Na parterze znajduje się również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Winda dowozi gości na wszystkie kondygnacje. Drzwi i korytarze umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Na korytarzach nie ma progów i stopni.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Pracownicy ochrony posługują się językiem polskim. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza (w tym języka migowego) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Kontakt telefoniczny: (22) 583 66 00, e-mail: rpd@brpd.gov.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej brpd.gov.pl.