Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Norwegii

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Rzecznika Praw Dziecka Norwegii, Panią Inge Bejer Engh. Zaproszenie ma związek z nieporozumieniem dyplomatycznym między Polską a Norwegią i wydaleniem polskiego konsula Sławomira Kowalskiego.

Rzecznik Praw Dziecka wyraża zaniepokojenie losem polskich rodzin i dzieci w Norwegii po decyzji norweskich władz o wydaleniu naszego dyplomaty. Konsul Sławomir Kowalski jest znany z walki o prawa polskich dzieci z norweskim urzędem Barnevernet. Mikołaj Pawlak podobnie jak polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dobrze ocenia pracę konsula na rzecz obrony interesów polskich rodzin i zgadza się ze stanowiskiem MSZ, że zarzuty strony norweskiej wobec jego pracy są nieuzasadnione.

Nawiązując do dotychczasowej współpracy między Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce a Rzecznikiem Praw Dziecka w Norwegii w ramach ENOC (Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka), Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Panią Inge Bejer Engh. Spotkanie będzie okazją do omówienia funkcjonowania instytucji działających na rzecz najmłodszych w systemach prawnych Norwegii i Polski. Rzecznik Praw Dziecka jest przekonany, że spotkanie pomoże wyjaśnić powstałe niedomówienia i podtrzymać dobre relacje.

Mikołaj Pawlak zwraca uwagę, że w Polsce przebywają norweskie rodziny z dziećmi, które wystąpiły do polskich władz o udzielenie im azylu w naszym kraju. Rzecznik jest w stałym kontakcie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i monitoruje ich sytuację prawną. Mikołaj Pawlak zapewnia, że w przypadku każdej norweskiej rodziny, wobec której bezprawne działania norweskich służb socjalnych zostały udokumentowane, polskie władze zapewniają bezpieczeństwo, stabilizację i właściwe warunki do rozwoju dzieci.

Obie instytucje Rzeczników Praw Dziecka jako podstawę swojej działalności uznają Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to dokument, który zobowiązuje państwa, które go ratyfikowały, do zapewnienia dziecku najlepszej możliwej ochrony, w tym w szczególności do poszanowania prawa dziecka do zachowania tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej czy stosunków rodzinnych. Mikołaj Pawlak chciałby zapoznać się z norweskimi rozwiązaniami prawnymi na rzecz zapewnienia ochrony praw najmłodszych, a także przybliżyć Pani Rzecznik polski system prawny regulujący sytuację dzieci i system wychowania. Mikołaj Pawlak deklaruje otwartość na wszelkie formy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka w Norwegii, tak aby prawa dzieci i ich rodzin były przestrzegane.