Sprzeciw Rzecznika wobec planów wprowadzenia reklam w programach dla dzieci

Dziś audycje i programy dla dzieci nie mogą być przerywane reklamami. Ale może to się zmienić, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji popiera wprowadzenie w życie nowych unijnych przepisów łagodzących taki zakaz. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Kultury o utrzymanie zakazu reklam w programach dla dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Kultury

W aktualnym stanie prawnym nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji dla dzieci (art. 16a ust. 6 pkt 4 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji). Propozycja KRRiT odnosi się do art. 20 ust. 2 dyrektywy unijnej o audiowizualnych usługach medialnych, zgodnie z którym emisja audycji dla dzieci może zostać przerwana reklamą telewizyjną raz w ciągu każdego przewidzianego w układzie audycji okresu nie krótszego niż 30 minut, o ile czas trwania danej audycji jest dłuższy niż 30 minut.

„Dopuszczenie (…) możliwości przerywania audycji dla dzieci w celu nadania reklam budzi moje zastrzeżenia nawet w przypadku, gdy czas nadawania audycji jest dłuższy niż 30 minut. Uważam, że słabnący potencjał rynku reklamy telewizyjnej w związku z rozwojem internetu nie powinien negatywnie oddziaływać na najmłodszych odbiorców, a sukces komercyjny nie powinien stawać nad najwyższym dobrem – dobrem dziecka” – zauważa Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Piotra Glińskiego, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Mikołaj Pawlak podkreśla, że najmłodsi mają obniżony poziom krytycyzmu w stosunku do reklam, są bardzo podatni na przekazywane w nich wzorce zachowań i – co najważniejsze – nie mają dostatecznej możliwości obrony przed agresywną reklamą.

„Zdarza się, że reklama wykorzystuje łatwowierność i niedoświadczenie najmłodszych. (…) Należy pamiętać, że dziecko kształtując sobie dopiero swój obraz świata jest całkowicie nieodporne na działanie reklam, a ich perswazyjna siła może mieć znaczącą przewagę nad racjonalnymi argumentami rodziców. Stąd też reklama kierowana do dzieci i młodzieży musi pozostać pod stałą kontrolą i nadzorem, by eliminować zachowania mogące naruszać prawo lub służące obejściu prawa” – zaznacza Rzecznik.

Mikołaj Pawlak przypomina, że omawiana dyrektywa pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie bardziej szczegółowych lub surowszych przepisów, dlatego wnosi do ministra, by skorzystał z tego prawa i zaostrzył wprowadzane przepisy tak, aby nie pozwalały na przerywanie reklamami nawet trwających dłużej niż 30 minut programów i audycji dla dzieci.