Współpraca Rzecznika z Policją na rzecz bezpieczeństwa dzieci

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz na rzecz promowania wśród dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

W liście Rzecznik i Komendant wskazali, że Policja stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, cieszy się dużym społecznym zaufaniem i jest postrzegana przez dzieci i młodzież za formację, do której należy zwracać się po natychmiastową pomoc. Rzecznik zaś podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, stoi na straży ochrony jego zdrowia, a także praw do wychowania w rodzinie i do nauki. Dlatego tak cenne będzie wykorzystanie potencjału obu tych instytucji do edukacji dzieci i młodzieży.

Strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat przeciwdziałania zagrożeniom, w tym działań edukacyjnych z zakresu bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.

Rzecznik i Komendant zwrócili również uwagę na konieczność upowszechniania wiedzy o zagrożeniach związanych z używkami i korzystaniem z internetu. Strony zobowiązały się do promowania wśród dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych i prospołecznych, a także rozwijania umiejętności prawidłowej oceny zachowań przemocowych, również w świecie wirtualnym, i bezpiecznego reagowania na takie zachowania.

Urząd Rzecznika i Policja będą też ściśle współpracować w zakresie działalności Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 i działającego w jego ramach specjalnego czatu internetowego, w szczególności przy sytuacjach kryzysowych.