Rusza konkurs Rzecznika na prace magisterskie i doktorskie o prawach dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza do udziału w konkursie wszystkie osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, broniąc pracy o tematyce związanej z prawami dziecka lub instytucjami rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 stycznia 2023 roku – decyduje data złożenia w Biurze RPD lub data stempla pocztowego – dwóch kopii na płytach CD lub dyskach przenośnych (pendrive), zawierających wersję elektroniczną zgłaszanej pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w roku 2020, 2021 lub 2022, odpowiadającej warunkom zawartym w poniższym regulaminie, wraz z podpisanymi oświadczeniami, których formularze zamieszczone są poniżej.

Zgłosić pracę do konkursu może autor pracy lub – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotor pracy czy władze uczelni. Oceny prac dokona komitet konkursowy w składzie 5-osobowym, powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Nagroda główna przewidziana regulaminem dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich to 5 000 zł, a w kategorii prac magisterskich – 3 000 zł. Można również otrzymać w obu kategoriach wyróżnienia.

Dokumenty opisujące zasady konkursu i niezbędne do wzięcia w nim udziału:

Regulamin konkursu RPD na prace magisterskie i doktorskie

Oświadczenie autora pracy (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) DOC

Oświadczenie autora pracy (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) PDF

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Rzecznika Praw Dziecka