Oświadczenie Biura Rzecznika Praw Dziecka

W związku z opublikowaniem na platformie Twitter na profilu @GiertychRoman w dniu 8 marca 2023 r. informacji o treści: „W grudniu Rzecznik Praw Dziecka związany z ZZ wziął akta sprawy pedofila ze Szczecina. Dane ofiary ujawnił 29.12.2022 roku dziennikarz blisko związany z ZZ. Już dziś Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która prowadzi sprawę z art. 241 §2kk powinna zabezpieczać akta w biurze RPD.” oraz „Gdyby się okazało, że RPD maczał palce w ujawnieniu danych Mikołaja, to może siedzieć 10 lat. 231 par.2kk #HienyzPIS” Biuro Rzecznika Praw Dziecka wyjaśnia, że na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2) i 2c) ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. Rzecznik może żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, także do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a nadto wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto na podstawie przepisu art. 10c ust. 1 ww. ustawy Rzecznik może przetwarzać wszystkie informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań.

Dodatkowo na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy Rzecznik odmawia udostępnienia danych osobowych osoby, od której uzyskał informację wskazującą na naruszenie praw lub dobra dziecka, oraz osoby, której naruszenie dotyczy, a także dokumentacji zgromadzonej w toku badania sprawy, w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki. Powyższe Rzecznik czyni w każdej sprawie indywidualnej, uznając, że dobro dzieci zasługuje na najwyższą ochronę przed nieuprawnionym dostępem, szczególnie mediów.

Sekwencja czynności podjętych w celu uzyskania dostępu do akt w przedmiotowej sprawie wyglądała następująco:

Rzecznik zażądał w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 16.01 za pośrednictwem korespondencji elektronicznej oraz o godz. 17.03 za pośrednictwem platformy ePuap od Sądu Okręgowego w Szczecinie udostępnienia akt prawomocnie zakończonego postępowania karnego przeciwko oskarżonemu o pedofilię celem weryfikacji, czy dochowano zasad ochrony praw dzieci w procesie karnym oraz celem rozważenia przystąpienia do postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym.
Sąd Okręgowy w Szczecinie wysłał akta w dniu 17 stycznia 2023 r.
Doręczenie akt Rzecznikowi nastąpiło w dniu 20 stycznia 2023 r.
Przed doręczeniem akt do Biura Rzecznika Praw Dziecka Rzecznik nie miał wiedzy ani dostępu do dokumentacji przedmiotowej sprawy.

Wobec powyższego wszelkie sugestie, jakoby Biuro Rzecznika Praw Dziecka było źródłem ujawnienia jakichkolwiek informacji objętych aktami postępowania, są nieprawdziwe.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka przestrzega przed formułowaniem nieopartych na faktach tez o naruszaniu prawa przez Biuro, pracowników Biura czy Rzecznika Praw Dziecka.

To najwyższe standardy ochrony praw dzieci i kompetencje pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka pozwalają na ochronę danych osobowych z najbardziej intymnych i trudnych spraw dotyczących dzieci, które prowadzone są przez Rzecznika Praw Dziecka. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy Rzecznik prowadzi największy w Polsce Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12, który jest ogólnopolską „poradnią pierwszego kontaktu” dla wszystkich dzieci doświadczających smutku, samotności, depresji i traumy, również dla pokrzywdzonych przestępstwami. Deprecjonowanie tej pomocy poprzez podważanie gwarancji zachowania anonimowości osób kontaktujących się z Dziecięcym Telefonem Zaufania może doprowadzić do kolejnych tragedii.

Rzecznik Praw Dziecka pozostaje także w kontakcie z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przestrzegania zasad publikacji prasowych, które nie mogą naruszać podstawowych praw osób pokrzywdzonych przestępstwami, w szczególności dzieci.

Rzecznik zwraca w tym kontekście uwagę na niebezpieczną, oszczerczą i wzmagającą nienawiść „debatę publiczną”.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka przypomina apel Rzecznika z dnia 7 marca 2023 r. o wyciszenie niebezpiecznie nienawistnych nastrojów społecznych, godzących w dobro wszystkich pokrzywdzonych przestępstwem dzieci: „Dzisiaj powinniśmy uszanować pamięć zmarłego dziecka i ból jego bliskich. Postępowanie w sprawie tej tragedii prowadzi prokuratura. Konsekwentnie nie komentuję ani nie informuję o moich działaniach w sprawach indywidualnych, w szczególności karnych, w których występują dzieci. Ochrona dobra dziecka jest bowiem moim najwyższym priorytetem i żadne medialne ani polityczne naciski czy oczekiwania nie zmienią tego stanowiska. Apeluję o opamiętanie, bo nienawiść jest złem, które sprowadza jedynie nieszczęście i mrok. Każde skrzywdzone dziecko jest naszą porażką, każdego z nas, naszego społeczeństwa, naszej cywilizacji. Musi być przestrogą i nauką, a nie narzędziem do rozsiewania tej nienawiści”.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka