Ruszył proces wdrażania krajowego planu przeciwdziałania przestępstwom seksualnym na szkodę małoletnich

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak wzięła udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkaniu przedstawicieli instytucji zaangażowanych w ochronę praw małoletnich – w sprawie wdrożenia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka będzie prowadzić wiele działań podczas realizacji tego planu oraz jest gotowe do wytężonej pracy w tym obszarze.

Do siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości 16 lutego przybyli też przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji oraz Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowej (NASK).

– Bardzo się cieszę, że jesteśmy wszyscy zgromadzeni przy jednym stole. Mam poczucie, że razem możemy bardzo dużo zrobić. Chodzi zarówno o działania na poziomie podnoszenia świadomości, jak i działania na poziomie legislacyjnym, a więc o akty wykonawcze oraz nowe ustawy – podkreślił na początku spotkania Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Spotkanie poprowadziła wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: – Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, co już mamy. A mamy Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich oraz nowelizację, zwaną ustawą Kamilka z Częstochowy. Mamy więc ramy działania na najbliższe lata. To, czego potrzebujemy, jeżeli chodzi o ochronę dzieci, to zmiana systemowa – podsumowała wiceministra.

Obok instytucji zaangażowanych w przygotowanie i wdrożenie planu, jego realizacją są także zainteresowane organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

– Plan przeciwdziałania przestępstwom seksualnym na szkodę małoletnich to poważne zobowiązanie i duży krok naprzód w kierunku lepszej ochrony młodych osób oraz skutecznej pomocy udzielanej tym już niestety pokrzywdzonym przez przestępców. Cieszę się, że jako instytucje zaangażowane w ochronę praw dzieci i młodzieży będziemy wspólnie działać i wprowadzać w życie zarówno zmiany legislacyjne, jak i kampanie edukacyjne czy programy zmierzające do rozwoju sieci pomocy w zakresie rozwiązywania problemów, z którymi mierzą się osoby najmłodsze, które doświadczyły przemocy seksualnej. Mówimy jednym głosem: dość przemocy wobec dzieci i dość przemocy seksualnej wobec dzieci – komentuje Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, która brała udział w pracach nad powstaniem Planu. Podkreśla także, że będzie przykładała wagę do tego, by wszystkie wprowadzane zmiany były konsultowane z osobami młodymi.

W ramach Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026, Rzeczniczka Praw Dziecka odpowiadać będzie za realizację następujących działań:

 • opracowanie wykazu spełniających ustalone standardy miejsc/punktów specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, udzielających wsparcia materialnego, prawnego małoletnim pokrzywdzonym czynami zabronionymi/czynami karalnymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, z oznaczeniem miejsc/punktów przygotowanych na przyjęcie małoletnich z problemami komunikacyjnym;
 • upowszechnianie informacji o punktach/miejscach świadczących specjalistyczną pomoc i udzielających wsparcia małoletnim pokrzywdzonym czynami zabronionymi/czynami karalnymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz rodzaju świadczonej pomocy/wsparcia;
 • zwiększenie świadomości małoletnich o telefonach zaufania dla dzieci oraz możliwych formach komunikacji;
 • prowadzenie konsultacji z dziećmi i młodzieżą w zakresie planowanych zmian aktów prawnych;
 • kompleksowe gromadzenie danych statystycznych dotyczących czynów zabronionych/czynów karalnych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, w tym w cyberprzestrzeni;
 • opracowanie sprawozdań, badań, w tym badań społecznych, ekspertyz oraz analiz dotyczących czynów zabronionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, w tym w cyberprzestrzeni.

 

Lepsza ochrona małoletnich
Uchwała w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026 została podjęta przez Radę Ministrów 17 października ub.r. Jest to jeden z krajowych planów przewidzianych w ustawie o ochronie małoletnich. Przewiduje szerokie spektrum działań i został podzielony na sześć obszarów:
 1. Polityka i zarządzanie – m.in. badania związane ze zjawiskiem przestępczości seksualnej na szkodę małoletnich, gromadzenie danych statystycznych, prace legislacyjne mające na celu ochronę małoletnich;
 1. Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości – szkolenia dla policjantów, sędziów, prokuratorów, przygotowanie do wdrożenia krajowej bazy materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci;
 1. Wsparcie i ochrona osoby pokrzywdzonej oraz członków ich rodzin– m.in. działania na rzecz wzmacniania współpracy między przedstawicielami poszczególnych służb, upowszechnianie informacji o Infolinii dla dzieci, opracowanie wytycznych dla ośrodków pomocy;
 1. Profilaktyka ogólnospołeczna – programy edukacyjne, programy pracy ze sprawcami i osobami, co do których istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę osoby małoletniej;
 1. Działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości seksualnej na szkodę małoletnich prowadzone w sektorze gospodarki i usług (wzmocnienie świadomości o konieczności zawiadamiania o czynach zabronionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich);
 1. Etyczny przekaz medialny (spotkania z dziennikarzami, webinaria poświęcone przekazywaniu rekomendacji co do sposobu przekazu informacji o zdarzeniach, w których pokrzywdzonymi są osoby małoletnie – z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności).

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości