Interwencja Rzeczniczki z powodu niższego wyroku za zabicie dziecka

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, 18 lutego 2024 r. zwróciła się do Adama Bodnara, Prokuratora Generalnego, o wniesienie do Sądu Najwyższego kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Sąd zmienił werdykt I instancji i zamiast na 25 lat, skazał Radosława M. na 15 lat więzienia za znęcanie się nad trzyletnim chłopcem i doprowadzenie do jego śmierci, a matkę zabitego chłopca na 4 lata zamiast 5.

Radosław M. był m.in. oskarżony o zabicie trzyletniego synka partnerki. Matka chłopca – Angelika L. oskarżona była o umyślne narażenie syna na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Radosław M. w 2021 r. w I instancji został skazany na 25 lat więzienia przez Sąd Okręgowy w Toruniu. Otrzymał także zakaz kontaktowania się z małoletnimi pokrzywdzonymi, czyli pozostałymi dziećmi partnerki oraz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów przez 10 lat. Matce dziecka wymierzono wówczas karę 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił jednak w październiku 2023 r. wcześniejszy werdykt – skazał mężczyznę na 15 lat więzienia, a kobietę na cztery lata pozbawienia wolności za brak opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo. Z uwagi na to, że żadna ze stron apelujących nie wniosła o uzasadnienie wyroku, brak jest motywów rozstrzygnięcia sądu odwoławczego.

Po zbadaniu akt sądowych Rzeczniczka Praw Dziecka stwierdziła, że istnieją przesłanki, aby uznać, że wyrok ten jest obarczony szeregiem wad kwalifikowanych, w tym m.in. rażącą niewspółmiernością kary orzeczonej wobec oskarżonych w stosunku do wagi popełnionych przez nich czynów.

W obecnym stanie prawnym, w związku z brzmieniem art. 523 § 1 i § 1a k.p.k, jedynie Prokurator Generalny może sformułować kasację w trybie art. 521 k.p.k opartą o zarzut niewspółmierności kary, który w niniejszej sprawie wydaje się całkowicie uzasadniony w stopniu oczywistym w oparciu o samą analizę akt postępowania.

Rzeczniczka Praw Dziecka będzie również kierowała kasację w trybie art. 521 k.p.k, jednakże podjęcie takiego działania wymaga sporządzenia przez Sąd Apelacyjny uzasadnienia zaskarżonego wyroku, aby można było ocenić, czy doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego lub rażącego naruszenia przepisów postępowania karnego.