Szkoła musi być bezpieczna i dostępna dla wszystkich młodych osób

Uczeń i jego potrzeby muszą być w centrum zainteresowania instytucji zaangażowanych w tworzenie systemu edukacji. Aby tak się stało, ministrowie, parlamentarzyści, specjaliści i przedstawiciele organizacji pozarządowych wspólnie poszukiwali najlepszych rozwiązań na rzecz budowania dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży oraz systemowego wsparcia zdrowia psychicznego młodych osób. W konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania” uczestniczyli Społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Jan Gawroński oraz Ekspertka RPD ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Weronika Snoch.

Podczas wydarzenia zorganizowanego 28 lutego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych konferencji zainaugurowano szeroką współpracę na rzecz poprawy kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W działania zaangażowały się Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia.

Do współpracy zostały zaproszone liczne instytucje i organizacje eksperckie. Wskazano cztery priorytety działań na rzecz poprawy kondycji psychicznej uczniów: promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka, pomoc w kryzysie, pomoc w powrocie do zdrowia.

– Młodzież potrzebuje wsparcia i akceptacji, a szkoła ma być miejscem, w którym młoda osoba musi się czuć bezpieczna. Uczeń i jego potrzeby muszą być w centrum edukacji. Cieszę się, że razem z resortem rodziny, pracy i polityki społecznej, resortem zdrowia i innymi instytucjami zaczynamy dokonywanie ważnych przemian – przekonywała ministra edukacji Barbara Nowacka.

Wiceministra Izabela Ziętka wskazała, że aby osiągnąć główny cel wyznaczony przez MEN – by każdy uczeń w szkole czuł się dobrze – konieczne są działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, likwidacji wykluczenia i stygmatyzacji w szkołach, ale też z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Jan Gawroński podkreślił, że potrzebna jest zmiana myślenia o szkole i stworzenie długofalowej strategii edukacyjnej. Zwrócił uwagę, że instytucje państwowe muszą przykładać wagę do zgłaszanych przez młode osoby postulatów, bo głos ucznia jest kluczowy. Jak mówił, od kilku lat ponawiane są np. apele o zniesienie punktowej oceny zachowania i zastąpienie jej oceną opisową. Zauważył, że temat podejmował też obecny na konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek, ale odpowiedź ówczesnego kierownictwa MEN była krytyczna.

Społeczny zastępca RPD poinformował, że chce podjąć temat w rozmowach z nowym kierownictwem ministerstwa. – Chodzi o wprowadzenie odgórnej regulacji, które uniemożliwią dyrektorom szkół wstawianie do statutów szkół punktowej oceny zachowania. Tak, aby regulowało to rozporządzenie – zapowiedział Jan Gawroński.

Zaapelował też o likwidację barier sensorycznych w szkołach, czyli np. zrezygnowanie z głośnych dzwonków, które mogą przeszkadzać osobom ze szczególną wrażliwością słuchową i zastąpienie ich łagodnymi melodiami, a także o doprowadzenie do dostępności do psychologa dla uczniów w każdej szkole i stworzenie pokoi wyciszenia dla uczniów.

 

– Bardzo ważna jest również kwestia wykluczenia edukacyjnego osób uczniowskich – nie tylko z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pragnę zwrócić państwa uwagę na grupę dzieci i młodzieży z ADHD, ADD i zespołem Tourette’a, którym w polskim systemie edukacji odmawia się prawa do orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zaburzenie przedmiotowe. Dzieci te w obecnym stanie prawnym są opiniowane lub orzekane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym. Ten temat już podjęliśmy w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka, jestem po spotkaniu z jedną z inicjatyw obywatelskich, która podejmuje temat wprowadzenia zmian ustawowych właśnie pod kątem orzekania w sprawie dzieci i młodzieży z ADHD, ADD i zespołem Tourette’a – zaznaczył Społeczny zastępca RPD.

W konferencji uczestniczyli również: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Wojciech Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Mark Brzezinski, JE Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce; Marta Golbik, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia; Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych; Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych; dr n. med. Aleksandra Lewandowska, Konsultant Krajowa w dziedzinie, psychiatrii dzieci i młodzieży; dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce; Martyna Wojciechowska, Fundacja UNAWEZA; Dominik Kuc, Fundacja GrowSpace.

 

 

Relacja wideo z konferencji: