Rzeczniczka będzie działać na rzecz powołania urzędu Rzecznika Praw Ucznia

„Będę aktywnie działać w kierunku popularyzacji instytucji rzecznika praw ucznia w każdej szkole oraz w zakresie powołania takiej instytucji na szczeblu krajowym” – zapowiedziała Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak w liście do uczestników konferencji „Rzecznik praw ucznia – wyzwania, perspektywy i możliwości”, zorganizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Skierowana do rzeczników praw ucznia powołanych w szkołach województwa lubelskiego konferencja odbyła się 4 marca w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W czasie spotkania, które otworzył Lubelski Kurator Oświaty Tomasz Szabłowski, omówiono sposoby postępowania w sprawach nieletnich, problemy zagrożeń cyfrowych w szkole oraz związane z używaniem środków odurzających i substancji psychotropowych, zwrócono także uwagę na rolę mediacji w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Wykład inauguracyjny wygłosił przedstawiciel Rzeczniczki Praw Dziecka – Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci Piotr Bogacki. Przedstawił założenia standardów ochrony dziecka, których wprowadzenie w terminie 6 miesięcy we wszystkich instytucjach zajmujących się pracą lub opieką nad małoletnimi zostało spowodowane przez wejście w życie 15 lutego nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. ustawy Kamilka. Dyrektor Bogacki podkreślił też, jak ważne jest, aby Rzecznicy Praw Ucznia oraz cało grono pedagogiczne w każdej szkole mieli możliwość właściwego zapoznania się z nowymi rozwiązaniami prawnymi.

Jak zaznaczył Piotr Bogacki, placówkę, która spełnia standardy ochrony dzieci, można rozpoznać po kilku zasadniczych cechach: nie pracują tam osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka; wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie; wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie; dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych; rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Dyrektor Bogacki przeczytał również skierowany do uczestników konferencji list Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak.

„Jako Rzeczniczka Praw Dziecka popieram instytucję rzecznika praw ucznia. Ustanowienie jej bowiem sprawi, że uczniowie otrzymają nową drogę rozwiązywania trudności pomiędzy nimi, a także pomiędzy nimi a pracownikami placówek oświatowych. Analiza spraw, jakie wpływają do Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, dotyczących naruszenia praw ucznia wskazuje, że nie zawsze uczniowie chcą dzielić się swoimi kłopotami z psychologiem czy pedagogiem szkolnym. Istnienie funkcji rzecznika być może sprawi, że inni uczniowie chętniej oraz częściej będą zgłaszać swoje problemy i rozwiązywać spory z wykorzystaniem tej właśnie możliwości. Dlatego będę aktywnie działać w kierunku popularyzacji instytucji rzecznika praw ucznia w każdej szkole oraz w zakresie powołania takiej instytucji na szczeblu krajowym.” – napisała Rzeczniczka Praw Dziecka.

Monika Horna-Cieślak podkreśliła również w swoim liście, jak cenna jej zdaniem jest rola rzecznika praw ucznia w procesie edukacji i wychowania: „Rzecznik Praw Ucznia nie tylko odgrywa kluczową funkcję w zapewnieniu przestrzegania praw i obowiązków ucznia, ale także stanowi fundament moralny i instytucjonalny dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia, zrozumienia i ochrony. Rzecznik to nie tylko nauczyciel, ale także obrońca wartości i godności każdego ucznia. Jego działania skupiają się na zapewnieniu uczniom bezpiecznego, sprawiedliwego i wspierającego środowiska edukacyjnego. Uczniowie mogą zwrócić się do niego w sytuacji, gdy czują się zagrożeni, niezrozumiani czy gdy ich prawa zostały naruszone. Rzecznik nie tylko udziela wsparcia emocjonalnego i doradztwa, ale także podejmuje konkretne działania w celu rozwiązania problemów.” – dodała Rzeczniczka.

Konferencja zainaugurowała współpracę rzeczników praw ucznia powołanych w szkołach województwa lubelskiego, a kilku z nich podczas spotkania przedstawiło przykłady dobrych praktyk, jakie są wprowadzane w placówkach, w których pracują. Konferencję uświetnił występ chóru „Perełki” ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.

Wzięli w niej również udział zaproszeni goście: Marta Wcisło – Poseł na Sejm RP, Agata Opolska – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego, Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, nadkom. Dorota Gil – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, nadkom. Mariusz Pomorski – Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie, Marcin Kowalewski – Wiceprezes Zarządu Port Lotniczy Lublin S.A.

Fot. Kuratorium Oświaty w Lublinie