Sprawa Kamilka z Częstochowy. Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do KRS

Zdjęcie kobiety - elegancko ubranej blondynki. Jest w jasnym pomieszczeniu.

O ponowną lustrację sądów w związku ze śmiercią Kamilka – zaapelowała do Krajowej Rady Sądownictwa Rzeczniczka Praw Dziecka. Ponowną, bo po tragicznej śmierci chłopca KRS powołała zespół, który przyjrzał się działaniom Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowemu w Olkuszu oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie. Jednak, jak podkreśla Monika Horna-Cieślak, wnioski z tamtej lustracji miały charakter całkowicie dowolny, nie korelowały z ustaleniami zespołu i opisanym stanem faktycznym. – Dlatego nowe wnioski powinny być poddane pod dyskusję całej Rady. Zwłaszcza w tej konkretnej sprawie.

Raport zespołu z ubiegłorocznej lustracji został opublikowany na stronie KRS 7 czerwca 2023 r. Zawierał wyliczenie chronologiczne czynności procesowych, uwagi zespołu oraz wnioski. Te ostatnie mówią m.in. o tym, że Sąd Rejonowy w Olkuszu i Sąd Rejonowy w Częstochowie podejmowały czynności sprawnie, niezwłocznie oraz, że brak jest podstaw do przypisania obu sądom bezczynności. A także – że konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych, gwarantujących sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami.

Rzeczniczka Praw Dziecka w piśmie do KRS przekonuje, że owe wnioski budzą poważne wątpliwości. – Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego zespół w ramach wniosków raportu skoncentrował się na potrzebie bliżej nieokreślonych zmian legislacyjnych. Podczas gdy tego rodzaju postulaty, co do zasady, wykraczają poza zakres wniosków polustracyjnych – argumentuje Monika Horna-Cieślak. I przypomina, że przedmiotem lustracji są czynności sądów, a ich prawidłowość podlega ocenie na gruncie bieżącego stanu prawnego. W ocenie Rzeczniczki wnioski w ramach protokołu polustracyjnego powinny wskazać wzorzec normatywny wraz z egzemplifikacją jak powinno wyglądać postępowanie w sprawach, w których istnieje zagrożenie życia i zdrowia dziecka, a następnie zespół powinien porównać z takim wzorcem czynności faktycznie podjęte w sprawie Kamilka. – Po dostrzeżeniu przez zespół zaniechań wymienionych w raporcie, powinien on wskazać, jak obowiązujące przepisy i standardy postępowania odnoszą się do postępowania sądu lub kuratorów sądowych w opisanych przez zespół lustracyjny okolicznościach w sprawie Kamilka – dodaje.

Ze względu na znaczenie tej sprawy, jak i doniosłość konsekwencji systemowych niezbędne jest rzetelne i szczegółowe wyjaśnienie okoliczności, które towarzyszyły śmierci Kamilka – podsumowuje Monika Horna-Cieślak.

Pismo RPD do KRS w sprawie Kamilka z Częstochowy