Rzeczniczka Praw Dziecka pyta ponownie KRS: co ze sprawą Kamilka?

Wnoszę o wskazanie, jakie działania podjęła Krajowa Rada Sądownictwa w sprawie złożonych przeze mnie wniosków – napisała Rzeczniczka Praw Dziecka do przewodniczącej KRS. Nawiązała do pisma z 17 kwietnia tego roku, w którym zaapelowała o ponowną lustrację Sądu Rejonowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w Olkuszu oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie w związku ze śmiercią Kamilka z Częstochowy.

Przypomnijmy: chodzi o ponowną lustrację, bo po tragicznej śmierci chłopca KRS powołała zespół, który przyjrzał się działaniom wspomnianych sądów. Jednak, co podkreślała Monika Horna-Cieślak, wnioski z tamtej lustracji miały charakter całkowicie dowolny, nie korelowały z ustaleniami zespołu i opisanym stanem faktycznym. – Dlatego nowe wnioski powinny być poddane pod dyskusję całej Rady – pisała. – Ze względu na znaczenie tej sprawy, jak i doniosłość konsekwencji systemowych niezbędne jest rzetelne i szczegółowe wyjaśnienie okoliczności, które towarzyszyły śmierci Kamilka – podkreślała Monika Horna-Cieślak.

Rzeczniczka Praw Dziecka w korespondencji z KRS przekonywała już, że wspomniane wnioski budzą wątpliwości. – Niezrozumiałe jest, dlaczego zespół w ramach wniosków raportu skoncentrował się na potrzebie bliżej nieokreślonych zmian legislacyjnych. Podczas gdy tego rodzaju postulaty, co do zasady, wykraczają poza zakres wniosków polustracyjnych – argumentowała przypominając, że przedmiotem lustracji są czynności sądów, a ich prawidłowość podlega ocenie na gruncie bieżącego stanu prawnego. W ocenie Rzeczniczki wnioski w ramach protokołu polustracyjnego powinny wskazać wzorzec normatywny wraz z egzemplifikacją jak powinno wyglądać postępowanie w sprawach, w których istnieje zagrożenie życia i zdrowia dziecka, a następnie zespół powinien porównać z takim wzorcem czynności faktycznie podjęte w sprawie Kamilka. – Po dostrzeżeniu przez zespół zaniechań wymienionych w raporcie, powinien on wskazać, jak obowiązujące przepisy i standardy postępowania odnoszą się do postępowania sądu lub kuratorów sądowych w opisanych przez zespół lustracyjny okolicznościach w sprawie Kamilka – pisała Monika Horna-Cieślak w kwietniu do Krajowej Rady Sądownictwa.

– Czy kwestie te były przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady? Jeśli nie, proszę wskazać termin posiedzenia plenarnego Rady, na którym planowane jest omówienie tej tematyki – zaapelowała w nowym piśmie do KRS Monika Horna-Cieślak.

Pismo RPD do KRS w sprawie ponownej lustracji sądów w związku ze śmiercią Kamilka z Częstochowy