Zawód psychologa. Nowe regulacje pilnie potrzebne

Niebieska grafika z wycinanką przedstawiającą głowę i puzzle.

W Biurze RPD niejednokrotnie identyfikujemy zastrzeżenia i skargi odnoszące się do osób wykonujących zawód psychologa – zwróciła uwagę Monika Horna-Cieślak w piśmie do minister rodziny. Podkreśliła jednocześnie konieczność stworzenia nowych przepisów regulujących pracę tej grupy zawodowej.

Zastrzeżenia, o których pisze Rzeczniczka Praw Dziecka związane są m.in. ze sposobem udzielania dzieciom świadczeń zdrowotnych, z zadaniami wykonywanymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ze świadczeniem pomocy w placówce oświatowej.

Otrzymuję skargi dotyczące m.in. sporządzania prywatnych, nieobiektywnych (w oparciu o relację tylko jednej ze stron) opinii przez psychologów na potrzeby postępowań sądowych oraz diagnozowania dzieci na okoliczność przestępstw o charakterze seksualnym przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji – precyzuje Monika Horna-Cieślak. I podkreśla, że sfera działań psychologów w obszarze spraw dotyczących dzieci i młodzieży jest szczególnie wrażliwa.

Zawód ten obecnie regulowany jest ustawą z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Niestety, w praktyce przepisy są w większości martwe ze względu na liczne wady prawne i legislacyjne.

Dlatego Rzeczniczka zwracając się do ministry rodziny podkreśliła, że z zadowoleniem przyjęła informację o podjęciu przez resort prac nad projektem nowej ustawy. Ma ona na celu uregulować takie kwestie, jak zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, warunki jego wykonywania, reguły organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów, a także – odpowiedzialności zawodowej.

Będę monitorować przebieg i etapy prac legislacyjnych na tym projektem – zapewniła RPD. Poprosiła o informację na temat określenia terminu przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów dopiero na I kwartał 2026 r. – Zapewniam o mojej gotowości do współpracy i pełnego wsparcia dla inicjatywy podjętej przez panią minister na rzecz uregulowania zawodu psychologa – dodała Monika Horna-Cieślak.