Dostępność dotyczy nas wszystkich

O tym, jak realizować politykę dostępności w pierwszej kolejności w oparciu o te rozwiązania, które już istnieją – dyskutowali eksperci podczas konferencji „Dostępność dziś i jutro”. – Należy odrzucić błędne przekonania, które w wielu instytucjach latami funkcjonowały, że osób ze specjalnymi potrzebami u nas nie ma – podkreślał Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Partnerami spotkanie, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Wśród ekspertów, przedstawicieli resortu zdrowia, cyfryzacji, rodziny oraz organizacji pozarządowych, były również przedstawicielki Biura Rzeczniczki Praw Dziecka: Magdalena Maciejska-Szlaps, dyrektorka BRPD
oraz dr Anna Gałązka, główna specjalistka w Zespole Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Eksperci dyskutowali m.in. o wdrażaniu i monitorowaniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chodzi zarówno o kwestie architektoniczne, jak i komunikacyjne, informacyjne, cyfrowe. Zwłaszcza w administracji państwowej, która również powinna wspierać w tym zakresie przedsiębiorców czy uczelnie. Dlatego celem konferencji jest przede wszystkim popularyzacja dobrych praktyk, wdrażanie i monitorowanie działań z zakresu dostępności, wymiana doświadczeń. W tym także określenie wyzwań, przed którymi stoją zarówno administracja, jak i organizacje pozarządowe.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS podkreślił, że konferencja jest poświęcona rozmowie o dostępności, jednak nie w kontekście tego, co jest w ustawach, tylko tego, jak wdrożyć te aspekty, które są w zakresie działania instytucji publicznych, partnerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi. – Dostępność dotyczy nas wszystkich. Należy odrzucić błędne przekonania, które w wielu instytucjach przez lata funkcjonowały, że osób ze specjalnymi potrzebami u nas nie ma – zaznaczył.

Fot. źródło: ZUS