Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?

– Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji, w tym agresji, doświadczanych przez dzieci „w sieci” stanowi poważny problem zarówno społeczny oraz wychowawczy. Deficyt techniczny dorosłych daje młodym ludziom zdecydowaną przewagę w tzw. „świecie wirtualnym”. Dlatego też to przed nami dorosłymi, przede wszystkim rodzicami i nauczycielami, stoi bardzo ważne zadanie wzbogacania dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży o nowy wymiar ochrony przed zagrożeniami, głównie zachowaniami antyspołecznymi, których jaskrawym przejawem jest cyberprzemoc – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Rzecznik zwraca uwagę, że kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2017 r. pt. Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży była pierwszą kontrolą w tym zakresie, która wskazała na bariery utrudniające prawidłowe realizowanie m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programów profilaktycznych.

Rzecznik przypomina odpowiedź resortu edukacji na wystąpienie Rzecznika z 2017 r., która zawiera deklaracje podjęcia szeregu działań związanych z zapobieganiem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, a mianowicie:

  •  wprowadzenie zmian do przepisów rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
  •  powołanie od 1 września 2018 r. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która pozwoli m.in. na zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie, w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych (…) jak też zapewni wsparcie jednostek systemu oświaty w procesie kształcenia kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz w budowaniu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych.
  •  przygotowanie i udostępnianie poradników dla nauczycieli dotyczących realizacji nowej podstawy programowej, w tym w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej,
  •  realizacja zadań związanych z Rządowym programem Bezpieczna +,
  • aktualizacja strony internetowej dedykowanej bezpieczeństwu oraz udostępnianie Ośrodkom Rozwoju Edukacji i Kuratorom Oświaty informacji oraz produktów wytworzonych w trakcie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem, w tym z cyberprzemocą.

Rzecznik wystąpił do szefowej MEN o wskazanie jakie działania zrealizowano w związku z wynikami ww. kontroli NIK w przedmiocie zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, jak również o informacje jakie działania są planowane na rok 2019.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej (PDF)