Raport ENOC ws. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Europie

– W trosce o poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, przekazuję na ręce Pana Premiera raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w sprawie zdrowia psychicznego dzieci w Europie – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Tematem przewodnim dorocznego zjazdu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC – który w br. odbył się w dniach 19-21 września w Paryżu – było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zjazdu dostrzegli w poruszonej problematyce wiele wyzwań takich jak: poprawa dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego, rozpowszechnianie informacji na temat praw osób młodych poddanych leczeniu psychiatrycznemu, podejmowanie działań zmierzających do zmiany postawy społeczeństwa wobec zaburzeń psychicznych oraz zwalczanie stygmatyzacji osób wymagających specjalistycznego leczenia.

Efektem prac Grupy Roboczej ENOC ds. zdrowia psychicznego dzieci jest wspomniany raport oraz oficjalne oświadczenie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka.

Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie. Dokument wskazuje też na kilka głównych problemów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci: brak jednolitej metody gromadzenia danych, które umożliwiłyby analizę porównawczą opisywanej problematyki; potrzebę utworzenia krajowych strategii na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci, a także podjęcie współpracy międzysektorowej we wskazanym zakresie, oraz zagwarantowanie poszanowania praw dziecka „pacjenta” w zakresie zdrowia psychicznego, szczególnie prawa do informacji.

Oficjalne oświadczenie ENOC zawiera zalecenia do poszczególnych państw w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, opieki zdrowotnej i profilaktyki. ENOC zwraca  uwagę na konieczność:

  • wprowadzenia i wdrożenia strategii krajowych,
  • wprowadzenia i wdrożenia przepisów i standardów opartych na prawach człowieka,
  • zwalczania stygmatyzacji poprzez podnoszenie świadomości i działania profilaktyczne,
  • promowania edukacji,
  • rozwijania wszechstronnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego dzieci,
  • zapewnienie poszanowania praw dziecka w placówkach zamkniętych.

– Oświadczenie ENOC powstało przy wsparciu i udziale Europejskiej Sieć Młodych Doradców ENYA, którzy opracowali listę wytycznych wskazujących na istotne dla młodych kwestie – podkreśla Marek Michalak, zwracając uwagę, że  doświadczenia Rzecznika Praw Dziecka pokazują, że na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wpływa nie tylko właściwe funkcjonowanie systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. – W opiekę, wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi lub w kryzysie psychicznym zaangażowanych jest szereg osób jak nauczyciele, psychologowie, sieć poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodki pomocy społecznej, pracownicy socjalni, sądy rodzinne i służby kuratorskie. Ważne jednak jest, aby działania poszczególnych instytucji  odpowiednio skoordynować, tym samym umożliwiając udzielenie adekwatnej pomocy potrzebującym dzieciom – dodaje RPD.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Załączniki:

ENOC 2018 report on child and adolescent mental health in Europe

ENOC position statement on Child Mental Health