Apel RPD w sprawie urlopowania dzieci z placówek

– W związku z protestem pracowników sądów chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w placówkach resocjalizacyjnych, w tym młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Okres przedświąteczny to dla nich nie tylko radość ze zbliżającej się gwiazdki, ale przede wszystkim nadzieja na odwiedzenie domu rodzinnego i spotkanie z bliskimi – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, wskazując, ze obecna sytuacja w sądownictwie może im to uniemożliwić. – Wskutek braków kadrowych w wymiarze sprawiedliwości nie otrzymają one zgody na urlopowanie i będą musiały pozostać w placówkach – dodaje RPD.

Wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego, schroniska dla nieletnich i zakładu poprawczego może opuścić placówkę jedynie po otrzymaniu zgody sądu w tym zakresie (tylko w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przebywa ponad 4 tys. młodych ludzi). W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej problem dotyczy tej części z nich, która nie otrzymała stałej zgody na urlopowanie we wszystkie dni wolne od nauki szkolnej (w pieczy zastępczej przebywa ponad 73 tys. dzieci). Przytoczone liczby jasno obrazują możliwą skalę problemu.

– Więź emocjonalna dziecka z rodzicami ma zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju. Święta – szczególnie tak rodzinne jak Święta Bożego Narodzenia – odgrywają istotną rolę w budowaniu właściwych relacji, dlatego są niezwykle ważne i dla dzieci i dla ich bliskich – podkreśla Marek Michalak.

Rozłąka z rodziną jest trudnym doświadczeniem także dla dzieci przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Należy mieć przy tym na uwadze, że misją tych miejsc pobytu nieletnich jest zmiana sposobu ich postępowania na zgodny z normami współżycia społecznego oraz przygotowanie ich do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w środowisku otwartym. – Skuteczność podejmowanych działań można ocenić jedynie podczas pobytu nieletniego poza placówką resocjalizacyjną. Umożliwienie przebywania w środowisku pozainstytucjonalnym, szczególnie w okresie świąt, jest istotnym – wręcz stanowiącym o jego powodzeniu – elementem procesu resocjalizacji – podkreśla RPD.

Przywołując przepisy Konwencji o prawach dziecka Marek Michalak zwraca uwagę, że dla dzieci w ogóle, a w przypadku tych przebywających poza rodziną biologiczną szczególnie ważne jest poczucie sprawiedliwości. – W zaistniałej sytuacji z pewnością poczują się one niesprawiedliwie potraktowane i mocno skrzywdzone – zaznacza RPD, wnioskując do szefa resortu sprawiedliwości o pilne podjęcie działań zmierzających do rozwiązania ww. problemu i zapewnienie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej i placówkach resocjalizacyjnych pełnej realizacji przysługujących im praw.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)