Badanie RPD: co piąte dziecko czuje się odrzucone przez rówieśników

Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia przez rówieśników, podobnie czuje 16 procent starszej młodzieży. Gorsze relacje z rówieśnikami mają młodzi w miastach i z rodzin o niskim statusie materialnym. Wyniki ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka, pokazują także, że co drugi nastolatek czasami obawia się agresywnej reakcji ze strony swoich koleżanek i kolegów.

Wyniki badań w obszarze relacji rówieśniczych to kolejny po badaniu samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży niepokojący sygnał. Badania wskazują na wysoki odsetek młodych, którzy odczuwają odrzucenie przez rówieśników, a nawet boją się koleżanek i kolegów. Diagnozowana przemoc rówieśnicza wymaga pilnego podjęcia działań zaradczych, które pomogą w budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji rówieśniczych – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Mikołaj Pawlak, wskazując na niepokojące wyniki pierwszych od dwóch dekad tak szerokich i pogłębionych badań naukowych jakości życia dzieci i młodzieży, podkreśla, jak ważna jest dzisiaj rozbudowa skoordynowanego i powszechnego systemu pomocy dla młodych. Jego elementami są całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 oraz czat internetowy, które pełnią rolę „poradni pierwszego kontaktu” i są ważnym narzędziem pomocy dla dzieci i młodzieży. Obecnie trwa kampania społeczna, prowadzona wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, która wspiera reformę systemu psychiatrii dziecięcej, pomocy środowiskowej i psychologicznej w szkołach, a także promuje telefon zaufania i czat.

Badania pokazują, że 36 procent uczniów 6. klasy szkoły podstawowej i 21 procent uczniów 2. klasy szkoły średniej doświadczyło dręczenia ze strony koleżanek i kolegów. Co drugi nastolatek i 45 procent starszej młodzieży obawia się przemocowej reakcji ze strony rówieśników.

Poczucie odrzucenia przez rówieśników wyraża 19 procent uczniów 2. klasy szkoły podstawowej, 17 procent uczniów 6. klasy szkoły podstawowej i 16 procent uczniów 2. klasy szkoły średniej.

Poczucie odrzucenia przez rówieśników częściej wyrażają uczniowie szkół średnich w dużych miastach – 22 procent, w porównaniu do ich kolegów z terenów wiejskich – 13 procent.

Wyjątkowo duża różnica w odczuwaniu odrzucenia występuje między uczniami z rodzin o wysokim i niskim statusie materialnym – czuje tak 14 procent dzieci z rodzin zamożniejszych i 47 procent z rodzin mniej zamożnych, wśród nastolatków odpowiednio – 15 i 42 procent, a wśród młodzieży – 13 i 40 procent.

Porównując wyniki tegorocznych badań z tymi z 2003 roku, uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej dzisiaj gorzej oceniają swoje relacje z rówieśnikami. Obecni uczniowie klas 6. nieznacznie lepiej oceniają ten obszar, przy czym chłopcy oceniają go gorzej niż w 2003 roku, a dziewczęta lepiej. Na poziomie szkoły średniej obecni uczniowie mają lepsze relacje z rówieśnikami niż dwie dekady temu, przy czym jest znaczna różnica między chłopcami – lepiej oceniają swoje relacje, a dziewczętami – gorzej.

Badania pokazują też, że uczniowie liceów ogólnokształcących istotnie rzadziej spotykali się z wyśmiewaniem czy dręczeniem ze strony swoich koleżanek i kolegów, niż uczniowie w technikach.

W związku z wynikami badania w obszarze relacji rówieśniczych Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka rekomenduje m.in. pilne przygotowanie pakietu programów, które pomogłyby rodzicom i nauczycielom w budowaniu i rozwoju pozytywnych relacji rówieśniczych u dzieci i młodzieży.

Szczególną troską należy objąć dzieci z rodzin o niskim statusie majątkowym. Istotne będzie wdrożenie programów profilaktycznych skierowanych do tej grupy, które nie dopuszczą do dysfunkcji w zakresie budowania i rozwijania relacji rówieśniczych.

Koniecznym jest także podjęcie zintensyfikowanych, wspólnych (rodzice, nauczyciele, dzieci) wysiłków w przezwyciężaniu zjawiska przemocy rówieśniczej, a także zwiększenie poziomu wiedzy profesjonalistów (w tym nauczycieli) z zakresu przemocy rówieśniczej, zarówno w zakresie jej diagnozowania, jak i pracy z uczniami stosującymi przemoc oraz ofiarami.

Raport RPD – rówieśnicy i wsparcie społeczne DOC

Raport RPD – rówieśnicy i wsparcie społeczne, tabela DOC

Raport RPD – rówieśnicy i wsparcie społeczne PDF

Raport RPD – rówieśnicy i wsparcie społeczne, tabela PDF