Na wniosek Rzecznika: piecza naprzemienna w kodeksie rodzinnym

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzi instytucję pieczy naprzemiennej do projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W swoim wystąpieniu generalnym do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro Rzecznik wskazywał na brak precyzyjnej definicji w polskim prawie pojęcia opieki naprzemiennej jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców. W opinii Mikołaja Pawlaka wprowadzenie do kodeksu rodzinnego wyraźnych i jednoznacznych regulacji w tym zakresie wpłynie korzystnie na poprawę przestrzegania praw dziecka.

Jak poinformował właśnie Rzecznika wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ministerstwo wprowadzi do projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego postulowane przez Mikołaja Pawlaka zmiany.

Zmienione artykuły kodeksu będą precyzyjnie wskazywać, że przy braku porozumienia rozstających się rodziców „sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie”.

Sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Sąd może też powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Ministerstwo Sprawiedliwości zmieni też przepisy mówiące o konsekwencjach niewykonania orzeczeń sądów rodzinnych albo ugody zawartej przed sądem. Takie zachowanie w myśl zmienionych przepisów będzie mogło stanowić podstawę ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Komunikat i tekst wystąpienia generalnego Rzecznika