Tak działa ustawa Kamilka. Ruszyły prace Zespołu ds. Ochrony Małoletnich

Zdjęcie grupy ludzi przy dużym stole. Kobiety i mężczyźni są elegancko ubrani, patrzą się w stronę ekranu. Na ekranie połączeni uczestnicy spotkania.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz młodych osób ze specjalnymi potrzebami, powołanie grupy roboczej do opracowania standardów ochrony małoletnich dla organizatorów turystyki, a do tego szczegółowy harmonogram wdrażania Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na szkodę Małoletnich – to tematy poruszone na posiedzeniu Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W spotkaniu 15 marca wzięli udział przedstawiciele wszystkich resortów, Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, policji, straży granicznej, związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych. Zespół został powołany dzięki nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanej Ustawą Kamilka, a jego pracami koordynuje wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Spotkanie poświęcone było tematom dotyczącym bezpieczeństwa małoletnich w cyberprzestrzeni oraz zaleceniom dotyczącym ochrony dzieci ze specjalnymi potrzebami. Powołano również zespół roboczy, który opracuje szczegółowe standardy ochrony małoletnich dla organizatorów turystyki. Ustawa Kamilka nakłada na podmioty świadczące usługi turystyczne, a także przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne obowiązek wdrożenia standardów opisanych w ustawie w ciągu pół roku od jej wejścia w życie, czyli do 15 sierpnia.

Podczas spotkania dyskutowano także nad zasadami kontroli wdrażania Krajowego Planu Przeciwdziałania Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na szkodę Małoletnich, będącego jednym z planów przewidzianych w Ustawie o ochronie małoletnich. Omówiono również powoływanie koordynatorów do realizacji poszczególnych obszarów planu – opisanych szczegółowo tutaj (tu link do tekstu: https://brpd.gov.pl/2024/02/16/ruszyl-proces-wdrazania-krajowego-planu-przeciwdzialania-przestepstwom-seksualnym-na-szkode-maloletnich/).

Wcześniej (12 marca) Minister Sprawiedliwości powołał Komisję, która wyłoni ekspertów do Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Funkcjonowanie zespołu również reguluje Ustawa Kamilka.

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości