Rusza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady, która stanie się organem eksperckim dla RPD. – Słuchanie Waszego głosu, korzystanie z Waszych doświadczeń i spostrzeżeń jest dla mnie niezwykle ważne – mówi Monika Horna-Cieślak zachęcając dzieci i młodzież do zgłaszania kandydatur. Nabór potrwa do 30 czerwca.

Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana do życia po raz pierwszy w historii istnienia urzędu Rzecznika Praw Dziecka, czyli od 2000 r. – To wyjątkowy i unikalny organ opiniodawczo-doradczy, w którego skład wejdą dzieci i młodzież. To również szansa na podjęcie aktywności społecznej oraz czynienie dobra na rzecz innych – zachęca Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka. I z całego serca zaprasza do wspólnej przygody. – Będziemy działać na rzecz ochrony praw dziecka, ale też głośno mówić, co dla nas ważne – dodaje.

Nic o Was bez Was

Przed Radą stoi wiele wyzwań. W szczególności: inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci i Młodzieży, podnoszenie świadomości o możliwości samostanowienia dzieci i młodzieży. Do zadań Rady należeć będzie także upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, w tym o zadaniach i uprawnieniach Rzeczniczki Praw Dziecka. Rada będzie mogła inicjować działania RPD na rzecz dzieci i młodzieży, formułować postulaty legislacyjne oraz opiniować projekty aktów prawnych w zakresie zapewnienia właściwego poziomu ochrony praw dziecka w Polsce.

Rada będzie również współdziałać z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, organami administracji rządowej, Sejmem i Senatem, samorządem oraz z Młodzieżowymi Radami Gmin, Miast i Powiatów czy Młodzieżowymi Sejmikami Województw.

Niezwykle ważnym zadaniem Rady będzie również opiniowanie wniosków o nadanie szczególnego wyróżnienia, jakim jest Odznaka Honorowa za Zasługi na Rzecz Ochrony Praw Dziecka. – Zależy mi na tym, by to najwyższe, honorowe wyróżnienie w dziedzinie ochrony praw dzieci było przyznawane przy faktycznym udziale młodych osób – podkreśla Monika Horna-Cieślak.

Młodzieżowy ekspert i ekspertka, czyli kto?

Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży. Kadencja każdego z nich trwa rok. Ekspertem bądź ekspertką może być osoba, która ukończyła 7 lat i nie ukończyła 18 lat na dzień zakończenia naboru i wykazuje się działalność społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do posiadanego wieku i stopnia dojrzałości.  Chętni powinni przesłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemne zgłoszenie swojej kandydatury ze wskazaniem zasięgu swojej działalności, jej pionierskość oraz efektywność. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

Głos młodych najważniejszy

– Radę tworzą młode osoby dla młodych osób. Taka jest idea i sens – mówi Monika Horna-Cieślak. Opisuje, że w skład komisji oceniającej kandydatów na członków Rady wchodzą wyłącznie ci eksperci Biura RPD, którzy nie ukończyli 18 lat. Komisja swoje oceny przedstawia Rzeczniczce i Społecznemu Rzecznikowi Praw Dziecka. Następnie to już Rada, spośród własnego grona, wyłania przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

Rada działa na posiedzeniach, poprzez wyznaczone przez siebie zespoły robocze oraz komisje problemowe, poszczególni jej członkowie mogą być również powoływani do określonych zadań. Wydaje uchwały dotyczące rozpatrywanych wniosków i ewentualnych dalszych kierunków prac.

– To młodzi podejmują decyzję, z jakim problemem czy wyzwaniem chcą się zmierzyć. My, dorośli, nie narzucamy swojej narracji. Jesteśmy natomiast i towarzyszymy osobom młodym – dodaje Rzeczniczka Praw Dziecka.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – formularz zgłoszenia
Załącznik Nr 2 – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
Załącznik Nr 3 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego RODO
Załącznik Nr 4 – zgoda rodzica lub opiekuna – wizerunek dziecka
Załącznik Nr 5 – formularz oceny kandydata