Ukraiński uchodźca w Polsce – przewodnik

1. Ważne informacje

Uciekasz z Ukrainy przed wojną? Nie musisz rejestrować siebie ani swojej rodziny w punktach recepcyjnych ani obawiać się o legalność swojego pobytu.

Nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony. Zabierz ze sobą dokumenty, które masz, np. paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny, dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną. Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.

Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

W Polsce nie musisz od razu składać wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej (to samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność).

Jeśli nie masz zapewnionego miejsca pobytu czy noclegu, możesz udać się do punktu recepcyjnego (lista poniżej). Otrzymasz tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie Ci wskazane tymczasowe zakwaterowanie.

Wszyscy uchodźcy z Ukrainy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej świadczonej przez państwową służbę zdrowia w Polsce.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z naszego kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na www.ua.gov.pl.

Jeśli jesteś obywatelem lub obywatelką Ukrainy i przybyłeś (-aś) do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju, możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Strona internetowa:

2. Ważny adres

Urząd do Spraw  Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa tel. +48477217575 
ul. Taborowa 33 (adres do korespondencji) 02-699 Warszawa

W związku z obecną sytuacją, infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest dostępna wyłącznie w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy. Konsultanci udzielają informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy oraz dalszego pobytu w kraju.

3. Ambasada i konsulaty UA

– Ambasada Ukrainy w Polsce
Adres: Al. J.Ch. Szucha 7,  00-580 Warszawa, Polska Telefon: +48 (22) 629-34-46, 622-47-97 Faks: +48 (22) 629-81-03 Email: emb_pl@mfa.gov.ua Strona internetowa: www.poland.mfa.gov.ua

– Wydział konsularny Ambasady Ukrainy w RP w Warszawie
Adres: Aleja Szucha 7, 00-580 Warszawa tel. : +48 (22) 621-39-79, faks: (+48 22) 629-95-76 informacja konsularna: (+48 22) 625-01-27 e-mail: konsulat@ukraine-emb.pl Strona internetowa: www.poland.mfa.gov.ua

– Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
Adres: ul. Beliny-Prażmowskiego 4 31-514 Kraków tel.: (+48 12) 429 60 66 faks: (+48 12) 429 29 36 e-mail: kons@plk.internetdsl.pl Strona internetowa: www.krakow.mfa.gov.ua

– Konsulat Ukrainy w Gdańsku
ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk tel.: (+48 58) 346 06 90 faks: (+48 58) 346 07 07 Tel. alarmowy: 48 607 654 333 e-mail: kgu@kgu.internetdsl.pl Strona internetowa: www.gdansk.mfa.gov.ua

– Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin tel.: (+48 81) 531 88 89, (+48) 81 531 88 01 faks: (+48 81) 531 88 88 e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua Strona internetowa: www.lublin.mfa.gov.ua/pl

4. Komunikacja

– Obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie jeździć w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu.

Szczegóły: www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18518,Bezplatne-przejazdy-pociagami-dla-obywateli-Ukrainy.html

– Także wiele miast zdecydowało się wprowadzić darmowe przejazdy komunikacją miejską dla Ukraińców, część na okres kilku tygodni, a niektóre bezterminowo. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach samorządów.

5. Szkoła

Materiały do nauki online dla dzieci z Ukrainy

Biuro Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw Człowieka przygotowało przewodnik informacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli na temat aktualnych zasobów internetowych i portali, które umożliwiają ukraińskim dzieciom naukę za granicą. Przewodnik jest w języku ukraińskim:

Iнформація щодо освіти (Word)

Iнформація щодо освіти (PDF)

Model edukacji

Placówki dla dzieci w wieku do lat 3:

  • Żłobki,
  • kluby dziecięce,
  • dzienny opiekun.

Uczęszczanie do żłobka jest nieobowiązkowe. Ww. formy opieki nad dzieckiem do lat 3 nie są częścią systemu edukacji.

Gdzie szukać informacji?

Placówki dla dzieci w wieku 3-6 lat:

  • przedszkola,
  • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • zespoły wychowania przedszkolnego,
  • punkty przedszkolne.

Edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dziecko 6-letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Każdy 3-, 4- i 5-latek ma jednak prawo do skorzystania z miejsca w przedszkolu w swojej gminie, jeśli jego rodzice decydują się na korzystanie z opieki przedszkolnej.  Dzieci 7-letnie rozpoczynają obowiązkową naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dla dzieci z niepełnosprawnością, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, przysługuje prawo do korzystania ze specjalistycznych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Gdzie szukać informacji?

Szkoły w Polsce dzielą się na publiczne, gdzie dzieci uczą się nieodpłatnie oraz społeczne i prywatne, gdzie za naukę obowiązują opłaty. Szkoła podstawowa trwa 8 lat, a po niej dziecko może kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącym, technikum lub w szkołach branżowych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Uwaga: System edukacji w Polsce zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom i rodzicom m.in.:

  • w miejscu pobierania nauki: przedszkole/szkoła;
  • w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  • przez organizacje pozarządowe.

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Gdzie szukać informacji?

Dostępność edukacji dla dzieci z Ukrainy

Dzieci uchodźców z Ukrainy w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach.

Nauka języka polskiego

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Rok szkolny

Rok szkolny trwa od początku września do końca czerwca. Wakacje letnie są w lipcu i sierpniu. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie i zależnie od województwa są w styczniu lub lutym.

Jak zapisać dziecko do szkoły w Polsce

– Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

– Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

– Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

– Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Prawa dziecka w szkole

– Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

– Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć oddziały przygotowawcze.

– Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

– Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Informacje o edukacji po polsku i ukraińsku:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ*

Pomoc dla studentów i naukowców

Polski Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

Przydatne telefony i adresy mailowe

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

e-mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy,

e-mail: ukraina-studia@mein.gov.pl, tel. 22 5292662

6. Zdrowie

Jako uchodźcy z Ukrainy razem z rodziną i dziećmi otrzymacie bezpłatną pomoc medyczną we wszystkich przychodniach i szpitalach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Refundowane będą wszystkie wizyty i zabiegi. Wystarczy paszport i potwierdzenie przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej po 24 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Te placówki też świadczą bezpłatną pomoc medyczną:

Bezpłatną pomoc medyczną dla osób przyjeżdżających z Ukrainy oferują też placówki Grupy LUX MED w całej Polsce. W pilnych przypadkach można kontaktować się pod numerem polsko-ukraińskiej infolinii pod nr tel. 22 45 87 007 oraz wysyłając maila na: ua.kontakt@luxmed.pl. (Pomoc będzie realizowana we wszystkich placówkach LUX MED w Polsce oraz w 13 szpitalach Grupy).

Fundacja Onkologiczna Rakiety Warszawa zapewnia pomoc dla uchodźców, którzy są aktualnie w trakcie leczenia onkologicznego – zapewnia kontynuację leczenia w Polsce. Nr tel. 793 293 333 lub mailowo: biuro@fundacjarakiety.pl.

Testy i szczepienia COVID

Od 25 lutego br. istnieje możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Szczegółowe informacje oraz kwestionariusze i formularze dwujęzyczne na stronie: www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej

Bezpłatne testy antygenowe w kierunku COVID-19 można wykonać m.in. w następujących miejscach:

– Punkt Pobrań Al. Rzeczypospolitej 5, Warszawa – codziennie w godz. 8:00 – 20:00 (przerwa 13:00 – 13:30)

– Punkt Pobrań ul. Nowolipie 18, Warszawa – od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 16:00 (przerwa 13:00 – 13:30)

– Punkt Pobrań ul. Górecka 30, Poznań – od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 – 16:00

– Punkt Pobrań pl. Dwóch Miast 1, Gdańsk – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00

– Punkt Pobrań ul. Swobodna 60, Wrocław – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00

– Punkt Pobrań ul. Jasnogórska 1, Kraków – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00

– od 1.03 Punkt Pobrań ul. Rdestowa 22, Wrocław – od poniedziałku do niedzieli w godz. 07:00 – 19:00

– Punkt Pobrań ul. Rydza Śmigłego 20 – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00

  Punkty przy lotniskach:

– Warszawa – Modlin (na parkingu przy lotnisku, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. gen. Wiktora Thommee 1a) – czynny 24/7

– Warszawa Chopin (na terenie hali przylotów, ul. Żwirki i Wigury 1) – czynny od godz. 5:00 do ostatniego samolotu

– Warszawa Chopin (na terenie parkingu P3, ul. Żwirki i Wigury 1) – czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00 – 20:00

– Katowice – Pyrzowice (punkt na lotnisku naprzeciwko terminala C, ul. Wolności 90, Pyrzowice) – czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 07:00 – 19:00

– Poznań – Ławica (na terenie hali przylotów, ul. Bukowska 285) – czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00 – 22:00

– Gdańsk im. Lecha Wałęsy (na parkingu, przy Hotelu Hampton By Hilton Gdańsk Airport, ul. Juliusza Słowackiego 220) – czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 07:00 – 19:00.

Pomoc psychologiczna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie zapewnia pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających w stolicy Małopolski pod całodobowym numerem telefonu 12 421 92 82 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka ul. Radziwiłłowska 8b. Ośrodek jest czynny całodobowo 7 dni w tygodniu.

Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego USK Wrocław zapewnia wsparcie i pomoc psychiatry psychologiczną dla obywateli Ukrainy w języku ojczystym pod numerem telefonu +48 71 784 16 10 oraz +48 885 852 297 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -14.00.

Centrum Medyczne Damiana w Warszawie przygotowało dla obywateli Ukrainy pakiet pomocy, oferując m.in. telefoniczne wsparcie psychologiczne. Wsparcie psychologiczne w języku polskim i rosyjskim można uzyskać pod numerem telefonu: 22 566 22 27.

Psycholog w języku rosyjskim jest osiągalny pod tym numerem we wtorki w godz. 8 – 13, w środy w godz. 17 – 20 i w piątki w godz. 8 – 13. Od 1.03 dyżur telefoniczny pod numerem 22 566 22 27 w języku ukraińskim dostępny 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00.

Bezpłatna doraźna pomoc internistyczna na izbie przyjęć Szpitala Damiana oferowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 20.00; w soboty w godz. 08.00 – 20.00; w niedzielę w godz. 08.00 – 16.00. W każdej placówce na recepcji ma być osoba ukraińskojęzyczna, która  służy tłumaczeniem w czasie wizyt u polskich lekarzy.

W izbie przyjęć Szpitala Damiana osoby z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy doraźnej, a w niektórych przypadkach przeprowadzane są bezpłatne operacje. Chętni mogą skorzystać z bezpłatnej opieki internisty i pediatry oraz badań w ramach POZ.

7. TU ZNAJDZIESZ POMOC – materialną, prawną, psychologiczną, zakwaterowanie

TU ZNAJDZIESZ POMOC – materialną, prawną, psychologiczną, zakwaterowanie

Wiele instytucji i organizacji w Polsce świadczy dla uchodźców z Ukrainy pomoc różnego rodzaju. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na lekarstwa, żywność czy ubrania, nie masz gdzie nocować czy szukasz porady prawnej, możesz skorzystać z pomocy jednej z nich. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na rządowej stronie: www.pomagamukrainie.gov.pl

Sieć Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Funduszu Sprawiedliwości

Sieć ponad 300 Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym oferuje wszystkim osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną (koszty: leczenia, rehabilitacji, leków, żywności (bonów żywnościowych), zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej). Potrzebujący mogą skorzystać również z pomocy tłumacza.

Pomoc może zostać udzielona na podstawie wniosku osoby uprawnionej i dokumentu, np. paszportu. Wniosek jest dostępny w języku ukraińskim.

Strona Funduszu działa też w jęz. ukraińskim: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/

Wykaz placówek: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Infolinia: +48 222 309 900

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Dyżury telefoniczne oraz na czacie – tak eksperci Rzecznika Praw Dziecka pomagają uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Zainteresowanie pomocą psychologiczną i prawną jest bardzo duże. Poniżej publikujemy grafik dyżurów na ten miesiąc.

Dzieci, młodzież i rodzice mogą ze specjalistami porozmawiać w języku ukraińskim i rosyjskim, dzwoniąc na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub pisząc na czacie – https://czat.brpd.gov.pl/.

Grafik dyżurów psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim (telefoniczne oraz na czacie):

01.03 – 8-16

06.03 – 18-6

07.03 – 6-21

09.03 – 9-19

10.03 – 8-6

11.03 – 6-14

12.03 – 8-16

14.03 – 16-6

15.03 – 6-14

16.03 – 20-10

18.03 – 16-6

19.03 – 6-14

20.03 – 16-21

21.03 – 8-16

22.03 – 18-10

23.03 – 22-8

28.03 – 16-21

29.03 – 22-8.

Dyżury prawnika w języku rosyjskim: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03 – 9-11.

INNE INFOLINIE

Całodobowa Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75

ГАРЯЧА ЛІНІЯ +48 47 721 75 75, БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: www.ua.gov.pl

Darmowy Całodobowy Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Infolinia całodobowa: 987

Infolinia czynna codziennie w godz. 7.00 -18.00: +48 692 268 717, +48 883 849 598


Informacje dotyczące przekraczania granicy
Straż Graniczna – nr infolinii: +48 82 568 51 19

Infolinia Funduszu Sprawiedliwości: +48 222 309 900

Infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.

Infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim +48 22 473 00 86  – Koszt połączenia wg taryfy operatora.
800 033 022 – darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych
(obie czynne w godz. 8:00 – 20:00, 7 dni w tygodniu)

STRONY INFORMACYJNE

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINYwww.ua.gov.pl

Strona Kancelarii Premierawww.pomagamukrainie.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemcówwww.gov.pl/web/udsc/ukraina

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lubliniewww.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-informacje

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowiewww.rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci

PUNKTY INFORMACYJNE I INFOLINIE URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH

Białystok Dworzec PKP, ul. Kolejowa 9
Infolinia: +48 85 743 96 00

Bydgoszcz Dworzec Główny PKP, ul. Zygmunta Augusta 7
Infolinia (język ukraiński i rosyjski) czynna pon.-piątek w godz. 7:00-22:00:  +48 52 349 74 61, +48 52 349 78 02
Infolinia (język polski) czynna całodobowo: +48 52 587 27 71

Gdańsk
Tymczasowy Dworzec PKP Gdańsk Główny (obok remontowanego gmachu dworca głównego), ul. Podwale Grodzkie 1
Infolinia: +48 58 30 77 772

Gorzów Wielkopolski
Dworzec PKP (poczekalnia), Gorzów Wlkp. ul. Dworcowa 1
Infolinia: +48 95 785 18 59

Katowice Dworzec PKP (hol główny przy kasach biletowych, )plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2
Infolinia: +48 32 606 32 32 (poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30, wtorki – od 7.30 do 18.00)

Kielce Dworzec PKS, ul. Czarnowska 12
Infolinia: +48 573 338 377

Kraków
Dworzec Główny PKP (przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych)
Całodobowa infolinia: +48 12 210 2002

Lublin Dworzec PKP, pl. Dworcowy 1
Infolinia czynna codziennie (w godz. 7.00 – 18.00):  +48 692 268 717, +48 883 849 598
Infolinia całodobowa: +48 692 476 823

Łódź Dworzec Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony)
Dworzec Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony)
Infolinia: +48 42 664 10 81

Olsztyn Dworzec PKP (hol), plac Konstytucji 3 Maja 1
Infolinia: 987

Poznań Dworzec PKP Poznań Główny (poziom 1, na przeciwko kas biletowych PKP), ul. Dworcowa 2
Infolinia: +48 61 850 87 77 (w godz. 8-20)

Rzeszów Infolinia: +48 800 100 990

Szczecin Dworzec PKP (hala główna), ul. Krzysztofa Kolumba 2
Infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

Warszawa Dworzec Wschodni (hala główna), ul. Kijowska 20
Dworzec Zachodni (Punkt Obsługi Pasażera), al. Jerozolimskie 142
Infolinia: 987, +48 22 595 13 00

Wrocław Dworzec PKP Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

Zielona Góra Dworzec PKP (hala główna), Zielona Góra
Infolinia: +48 95 785 18 59

PUNKTY RECEPCYJNE

Osoby, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu czy noclegu w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Punkty recepcyjne działają całą dobę.

Województwo Dolnośląskie
Wrocław ul. Wittiga 4

Kujawsko-Pomorskie
Hotel Kopernik, Toruń ul. Wola Zamkowa 16

Lubelskie
Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów
Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło
Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Lubuskie
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Łódzkie
Łódzki Dom Kultury, Łódź ul. Traugutta 18

Małopolskie
Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych. Ul. Pawia, 31-154 Kraków

Mazowieckie
Dworzec Warszawa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 142

Opolskie
Dom Studenta „Sokrates”, ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

Podkarpackie
Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny
Przemyśl Dworzec kolejowy, Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl

Podlaskie          
Kompleks Hotelowy JARD „Nad Zalewem”, ul. Białostocka 94-98, 16-010 Wasilków

Pomorskie
Dom Harcerza. Gdańsk ul. Za murami 2/10

Śląskie
CARITAS, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 10

Świętokrzyskie
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3

Warmińsko – Mazurskie
10-575 Olsztyn al. Piłsudskiego 7/9

Wielkopolska
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

Zachodniopomorskie
ul. Al. Piastów 40A, Szczecin

OŚRODKI DLA CUDZOZIEMCÓW

Województwo Kujawsko-Pomorskie

– Grupa koło Grudziądza ul. Libeckiego 1 86-134 Dragacz tel./fax 052 332-50-54, mail: osrodek.grupa@udsc.gov.pl

Województwo Lubelskie

– Bezwola Bezwola 107 21-310 Wohyń tel./fax 083 342-26-99, mail: bezwola@udsc.gov.pl

– Biała Podlaska (tymczasowo strzeżony ośrodek Straży Granicznej) ul. Dokudowska 19 21-500 Biała Podlaska tel. 47 811 22 01 fax 83 342 17 25, mail: biala.podlaska@udsc.gov.pl

– Łuków Hotel Polonia al. Kościuszki 29 21-400 Łuków tel. 025 798-25-43, mail: lukow@udsc.gov.pl

– Kolonia Horbów (tymczasowy ośrodek recepcyjny) Horbów 26A 21-512 Zalesie tel./fax 083 375-73-84, mail: horbow@udsc.gov.pl

Województwo Mazowieckie

– Dębak – Ośrodek Recepcyjny Podkowa Leśna-Dębak 05-805 Otrębusy tel. 022 729- 80-71 fax 022 729-80-87, mail: debak@udsc.gov.pl

– Linin 05-530 Góra Kalwaria tel. 022 736-16-14, 736-27-98 fax 022 736-16-14, mail: linin@udsc.gov.pl

– Zespół Obsługi Cudzoziemców w Warszawie (dla osób korzystających ze świadczeń poza ośrodkiem) ul. Taborowa 33 02-699 Warszawa tel./fax (47) 72-175-42, (47) 72-174-95,

Województwo Podlaskie

– Białystok Zajazd “Budowlani” ul. Bitwy Białostockiej 7 15-102 Białystok tel.fax 085 675-00-91, mail: osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl

– Czerwony Bór Czerwony Bór 24/1 18-400 Łomża tel./fax 086 215-00-28, 215-35-34, mail: osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl

ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
www.pomocprawna.org Kraków 31-141, ul. Krowoderska 11/7 tel. 12 633 72 23, fax: 12 423 32 77 e-mail: porady@pomocprawna.org

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl Warszawa 00-018, ul. Zgoda 11 tel.: 22 556 44 66; fax: 22 556 44 50 e-mail: refugees@hfhr.org.pl

Fundacja „Multiocalenie”
www.multiocalenie.org.pl 00-204 Warszawa, ul. Słomińskiego 1 lok. 15 tel. /fax: 22 635 08 98 info@multiocalenie.org.pl

Filia Fundacji „Multiocalenie” w Krynkach
16-120 Krynki, ul. Jagiellońska 6 tel. /fax: 22 635 08 98 info@multiocalenie.org.pl

Fundacja „Ocalenie”
www.ocalenie.org.pl 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14A tel.: 22 828 04 50, fax: 22 828 50 54 e-mail: cpc@cpc.org.pl

Punkt Konsultacyjny Fundacji “Ocalenie” w Łomży
18-400 Łomża, ul. Długa 23 tel.: +86 214 16 57 e-mail: biuro@ocalenie.org.pl

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
www.cwii.org.pl 80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1

Instytut na rzecz Państwa Prawa
www.panstwoprawa.org 20-023 Lublin, ul. Chopina 14/70 tel./fax: +81 743 68 05 wewn. 21 lub 28

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5/51 tel.: 739 614 952, 880 145 372 (informacja dla cudzoziemców w godz. 15-16); tel./fax: 22 621 51 65, e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

CARITAS Polska
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 tel.: 22 334 85 00, 22 334 85 85, fax: +48 22 3348558 e-mail: caritaspolska@caritas.pl  www.caritas.pl/szukam-pomocy/

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Białostockiej
www.bialystok.caritas.pl 15-077 Białystok, ul. Warszawska 32 tel./fax: 85 732 55 53 e-mail: migranci-bialystok@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Lubelskiej
www.lublin.caritas.pl 20-950 Lublin, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2 tel.: 81 532 81 94 e-mail: migranci@kuria.lublin.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Legnickiej
www.legnica.caritas.pl 59-900 Zgorzelec, ul. Emilii Plater 9 tel. / fax. 75 775 23 35 e-mail: migranci-zgorzelec@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Siedleckiej
www.siedlce.caritas.pl 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelskiej 80W41 e-mail: migranci-bialapodlaska@caritas.pl

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
www.caritas.zgora.pl 65-170 Zielona Góra, ul. Bema 32-34 tel.: 600 990 377 e-mail: migranci-slubice@caritas.pl

Ośrodek Migranta Fu Shenfu
www.migrant.pl Warszawa 04-118 , ul. Ostrobramska 98, tel./fax: 22 610 02 52, 781 904 555, e-mail: osrodek@migrant.pl

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org Warszawa 00-031, ul. Szpitalna 5/14 tel.: 22 110 00 85; e-mail: info@forummigracyjne.org

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna
www.mih.ihif.eu 02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 38/5 tel.: 530 999 907, 693 333 956, fax: 22 849 55 09 e-mail: info@mih.org.pl

Fundacja Obywatelska Perspektywa
www.obywatelska.org.pl 02-512 Warszawa, ul. Puławska 24b/14  tel.: 662 125 829 e-mail: fundacja@obywatelska.org.pl

Fundacja Gajusz
93-271 Łódź, ul. Jarosława Dąbrowskiego 87 tel. / fax: +48 42 631 00 41 www.gajusz.org.pl

Polska Agencja Humanitarna PAH
00-145 Warszawa, al. Solidarności 78A tel. 22 828 88 82 https://www.pah.org.pl/

BIURO PAH W TORUNIU
87-100 Toruń ul. Wita Stwosza 2tel. 512 305 886 torun@pah.org.pl

Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego www.law.uj.edu.pl Kraków 30-101, Al. Zygmunta Krasińskiego 18/3 tel./fax: 12 430 19 97, e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl

Klinika Prawa – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 00-927, Krakowskie  Przedmieście 26/28 tel.: 22 552 08 11; tel./fax: 22 552 43 18; e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
www.kul.lublin.pl  Lublin 20-074, ul. Spokojna 1 tel.: 81 532 67 99 e-mail: upp_kul@kul.pl

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
www.nomada.info.pl Wrocław 50-247, ul. Paulińska 4-8 e-mail: counselling@nomada.info.pl tel.: 713070337, telefon w dniach i godzinach dyżuru: pon. 16-19, czwartek 16-19 +48 791 576 459

Fundacja Leny Grochowskiej
www.facebook.com/fundacjalenygrochowskiej

8. Pomoc prawna

– System bezpłatnej pomocy prawnej

Do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Można skorzystać z wizyty w punkcie w asyście tłumacza.

Informator – język polski.docx
www.npp-svc-prod.ms.gov.pl/Download/73d4c8539cc24a04afe3c9f1defa78fc

– Pomoc prawna w ośrodkach Funduszu Sprawiedliwości
W ośrodkach funduszu można także uzyskać darmową pomoc prawną. Informacje na stronie Funduszu (również w jęz. Ukraińskim): www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/

– Darmowa pomoc prawników – pro bono

Prawnicy Na Pomoc Ukrainie – strona zawiera listę prawników świadczących bezpłatną pomoc prawną. Treści na stronie przedstawione są również w języku ukraińskim www.czasprawnika.pl/2022/02/25/prawnicy-na-pomoc-ukrainie

Grupa na facebooku „Prawniczki i prawnicy Ukraińcom” łączy obywateli Ukrainy szukających pomocy prawnej i polskich prawników gotowych świadczyć ją pro bono (informacje też w jęz. Ukraińskim) www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom

– Adwokaci

Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego – w poszczególnych izbach adwokackich w całym kraju. Wszelkie informacje o pomocy obywatelom Ukrainy są na stronie www.adwokatura.pl oraz na stronach poszczególnych izb (również w jęz. ukraińskim).

Gdzie szukać pomocy:

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku: koordynatorem została adw. Anna Jaczun, tel. 602 662 551 e-mail: ajaczun@adwrp.pl  www.facebook.com/AdwokaturaBialystok

Okręgowa Rada Adwokacka  w Bielsku-Białej: koordynator adw. Jan Talaga, tel. 512 459 487, mail jan.talaga@adwokatura.home.pl      www.ora.bielsko.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy: koordynatorem została adw. Karolina Wilamowska tel. 796-982-424, 607-774-755 karolina@krokos-adwokat.pl  www.facebook.com/orabydgoszcz

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie: koordynator adw. Adam Kasperkiewicz mail: adwokat.kasperkiewicz@gmail.com   www.ora.czest.pl

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku: koordynatorzy adw. Adriana Duks-Taniewska nr tel. 602 711 486, adres email kancelaria@duks.pl oraz adw. Antoni Koprowski nr tel. 502 031 149 Antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl      www.tiny.pl/94xzd

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach: koordynatorzy adw. Karolina Kubista (tel.508 155 717, e-mail: kkubista@jkp.legal) oraz adw. Oleg Marcinowski, tel. 504 025 962 www.adwokatura.katowice.pl/pomoc-prawna-dla-ukrainy-lista-adwokatow/

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach: koordynatorzy adw. Jerzy Zięba oraz adw. Anna Sacharz-Czarnocka asacharz@poczta.onet.pl, zgłoszenia na ora.kielce@adwokatura.pl informacje: www.tiny.pl/94x3t

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie: został adw. Bartłomiej Bubacz tel. 606-536-096 e-mail: adwokat.bubacz@gmail.com informacje: www.ora.koszalin.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie: sztab kryzysowy ul. Batorego 17. Koordynuje adw. Joanna Wsołek, sztabkryzysowy@adwokatura.krakow.pl informacje: www.adwokatura.krakow.pl/pomoc-dla-ukrainy

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie: koordynator adw. Monika Sokołowska, tel. 600-993-240 mail monika.sokolowska@ora.lublin.pl, informacje: www.ora.lublin.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi: koordynator akcji adw. Julia Tarkowska-Sośnicka, tel: 606 112 107  Zgłoszenia na adres: ukraina@lodz.adwokatura.pl informacje: www.lodz.adwokatura.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie: koordynator adw. Marcin Kaczyński tel. 691522506 kaczynski@kancelariacelsus.pl info: www.olsztyn.adwokatura.pl/aktualnosci/273/pomoc-prawna-uchodzcom

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu: koordynator adw. Agnieszka Staszków-Bularz tel. 698661931 agnieszka.staszkow-bukarz@o2.pl informacje: www.tiny.pl/94mtq

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku: koordynator adw. Wojciech Skorupski tel. 501-359-023 e-mail wojciech_skorupski@wp.pl informacje: www.ora.plock.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu: koordynator adw. Piotr Ruszkiewicz tel. 502 65 33 22, mail: ruszkiewicz@mrip.com.pl informacje: www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Rada-Adwokacka-w-Poznaniu-285814438292961

Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu: koordynator adw. Żaneta Zacharska-Mendyka, e-mail: zaneta.zacharska@adwokatmendyka.pl, tel. 695-982-001 info: www.oraradom.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie: adw. Łukasz Bochenek lukasz.bochenek@bkps.com.pl tel. 604 913 773  www.ora.rzeszow.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach: koordynator adw. Katarzyna Bednarczyk, tel. 531 420 401 email: adw.katarzynabednarczyk@gmail.com

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie: koordynator adw. Tomasz Milewski, tel. 501 788 178  t.milewski@kancelarie.szczecin.pl informacje: www.facebook.com/oraszczecin

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu: adw. Stanisław Lechowicz, e-mail: s.lechowicz@gmail.com, nr tel. 608-320-807

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu: koordynator adw. Alicja Dydo Warchoł, tel.  602 754 894, alicja.dydo@gmail.com

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie: adw. dr Łukasz Chojniak lukasz.chojniak@ora-warszawa.com.pl mail: ukraina@ora-warszawa.com.pl informacje: www.ora-warszawa.com.pl

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu: koordynatorzy adwokat Paweł Stachurski e-mail: p.stachurski@adwokaci-sg.pl tel. 790 381 582 i aplikant adwokacki Filip Studniczka e-mail: f.studniczka@gmail.com  tel. 725 783 318

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze: koordynator adw. Anna Wojniusz, ukraina@adwokatura.zgora.pl, tel. 690-393-087.

– Radcowie prawni

Krajowa Izba Radców Prawnych zorganizowała pomoc prawną dla obywateli Ukrainy w poszczególnych izbach radcowskich w kraju.

Gdzie szukać pomocy:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku r.pr. Janusz Trochimiak, tel. 506 100 548, e-mail: trochimiak@kirp.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy r.pr. Agnieszka Sikorska, tel. 782 493 610, e-mail: a.sikorska@kancelariacrk.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku r.pr. Agnieszka Budzyńska, tel. 601 641 231, e-mail: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl oraz a.budzynska@krp.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach r.pr Maciej Czajkowski, tel. 602 154 656, e-mail: maciej.czajkowski@gcmc.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach r.pr. Marcin Cecot, mail: radca.marcincecot@gmail.com

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie r.pr. Marcin Czajkowski, tel. 694625855, e-mail: m.czajkowski@oirpkoszalin.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie r.pr. Karolina Kolary, e-mail: k.kolary@oirp.krakow.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie r.pr. Justyna Rokita, e-mail: rokitajustyna@poczta.fm

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi r.pr. Przemysław Zawalski, tel. 570 733 888, e-mail: kancelaria@zawalski.com.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie r.pr. Aleksandra Racka, tel. 512 387 570, e-mail: aleksracka@interia.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu r.pr. Joanna Maksymowicz-Szczepańska, tel. 600 604 052, e-mail: opolskakancelaria@gmail.com

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu r.pr. Michał Brukwicki, tel. (61) 853 53 11, e-mail: m.brukwicki@o2.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie r.pr. Agnieszka Chrostowska-Bawoł, tel. 692 900 872, e-mail: chrostowska-bawol@kirp.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie r.pr. Adam Jędrzejewski, tel. 609 020 893, e-mail: aj@radcowieszczecin.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu r.pr. Katarzyna Skarżyńska, tel. 502 147 140, e-mail: radcaleks@gmail.com

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu r.pr. Anna Stohnij, tel. 608 093 156, e-mail: annastohnij.kancelaria@post.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie r.pr. Magdalena Bartosiewicz, tel. 696 417 364, e-mail: bartosiewicz@kirp.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wrocławiu r.pr. Jerzy Makowski, tel. 667 666 631, e-mail: jerzy.makowski@kancelaria-dm.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze r.pr. Anna Chomicz-Marcinek, tel. 694 359 670, e-mail: annachomicz417@gmail.com